2564
27 ก.ค. 2564
ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สร้างขึ้น เมื่อ: 27 ก.ค. 2564 09:57:20 โดย: supply15
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ: 27 ก.ค. 2564 09:57:20 โดย: supply15