กองพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
04 ต.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ต.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเกวียนกัณฑ์ เช่าควายเทียมเกวียน เจ้าหน้าที่ดูแลควาย พร้อมค่าขนส่งไป-กลับ (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงประกอบขบวนเกวียนกัณฑ์ ประกอบเรื่องราวนิทานพระเวสสันดร ชาดก (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิ้งเจ็ทบนพื้นไวนิล ป้ายคำขวัญ พร้อมใส่แกนอลูมิเนียม (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเกวียนกัณฑ์ ประกอบเรื่องราวนิทานพระเวสสันดรชาดกในพระพุทธศาสนา (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ต.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ์อมาตย์ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาเจาะจง
30 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผนกจักษุโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Midazolam injection ๕ mg/ ml จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl injection ๐.๑ mg/๒ ml, ๒ ml จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียนซอย 17 (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีคัดเลือก
26 ก.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชนและอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ไบโอออร์แกนิค ขนาด ๒๐ลิตร/ถัง) จำนวน ๖๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุสื่อการเรียนรู้ด้านกีฬาเด็กปฐมวัย) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (แบตเตอรี่ รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๘ ชลบุรี รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๙ ชลบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคารหลักเเละอาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครีมทาแผ่นอิเลคโทรด,ท่อช่วยหายใจ,สายดูดเสมหะ,ที่ครอบตาด้านขวา,สายสวนปัสสาวะ,สายยางรัดแขนสีน้ำตาล,กระบอกปัสสาวะผู้ชาย และหมวกคลุมผมตัวหนอน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โดมสีขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอัฒจันทร์ที่นั่งชม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร (ชาย) ดำเนินรายการตามกำหนดการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร (หญิง) ดำเนินรายการตามกำหนดการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพื้นฟลอร์ เช่าเวที และจ้างเหมาเอฟเฟ็กส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม ๑๓๒ (VIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๔ รายการ (รถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๔-๒๓๘๓ ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โดมสีขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัล จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music on the Beach 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music on the Beach 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผค-๘๔๐๓ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือยางตรวจการณ์ เบอร์ ๒๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๔๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (กำจัดสิ่งปฏิกูล) ทะเบียน ชบ. 84-1330 ทะเบียน ชบ. 84-1332 และรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ทะเบียน ชบ. 84-8557 จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับแผนกทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผนกจักษุโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๐๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
14 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน นง ๓๙๘๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับให้สารน้ำและชุดสวนหลอดเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุศพสีขาว จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายในสนาม ป้ายประชาสัมพันธ์ และซุ้ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๗๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๑๖๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoietin Alfa ๔,๐๐๐ IU และ Insulin Aspart ๓๐% + Insulin aspart protamine ๗๐% strerile suspension ๑๐๐ iu/๑ml (๓ ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาด ๑๖๐ ลิตร แบบ ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนปัสสาวะ,ขดลวดนำ,ท่อช่วยหายใจ,ผ้าเทปและท่อระบายทรวงอก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นทดสอบเครื่องนึ่งและเวชภัณฑ์จ่ายกลางอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำลีพันไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มและกระบอกฉีดยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเด็ก จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายให้อาหารทางจมูกและหางปลาพลาสติก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสุนัขจรจัดเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
12 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมพัทยาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผย ๖๖๑๔ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๘๕ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผค ๑๘๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๑๐๕ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขน ๖๖๗๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๘๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบผลิตอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองพัสดุและทรัพย์สิน