สำนักพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
23 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (โต๊ะเก้าอี้สแตนเลส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หมายเลขครุภัณฑ์ 510-56-0667 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จนำวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ โครงการสุขภาพดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิธีกรดำเนินการ โครงการสุขภาพดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องไฟฟ้าเคลื่อนที่ จำนวน ๕ รายการ โครงการสุขภาพดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างเช่าเต็นท์กระโจมสีขาว 3x3 ครั้งที่ 3 โครงการมหากรรมเครือข่ายสุขภาพขุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ จำนวน ๑๘ รายการ โครงการสุขภาพดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สมุนไพร จำนวน ๑๘ รายการ โครงการสุขภาพดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเวทีกิจกรรมพร้อมจอ LED OUTDOOR พร้อมโครงการและระบบเสียงสีเสียง ครั้งที่ ๓ โครงการมหกรรมเครือข่าย สุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จัดนิทรรศการต่างๆ ช่อดอกไม้กลัดเสื้อและบันทึกภาพถ่ายในงาน โครงการสุขภาพดีมีสุข จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์และหมึกถ่ายเอกสารที่ใช้ในโครงการ จำนวน ๒ รายการ โครงการสุขภาพดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ 5/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเวที ระบบแสงสีเสียง รถแห่ ป้ายประชาสัมพันธ์และจัดสถานที่พิธีเปิด จำนวน ๑๘ รายการ โครงการสุขภาดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแท่นวางมอเตอร์ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ชั้น M อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๑๖๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ควบคุมความเร็วมอเตอร์ (VSD) เครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด ๒ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๑๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องซีลอัตโนมัติ แผนกควบคุมการติดเชื้อและจ่ายกลาง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้องน้ำและซ่อมเปลี่ยนวงกบประตูห้องพักหมายเลข ๖๑๐ รวมทั้งติดตั้งประตูช่อง Service ห้องพักหมายเลข ๕๑๐ อาคารหอพักแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นห้องน้ำชาย ชั้น ๕ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยาและพื้นกระเบื้องแผนกโภชนาการอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น ๔๕-๔๘ ที่นั่ง โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ คัน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการ PATTAYA BEACH GAMES (กีฬาชายหาดเมืองพัทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดอเนกประสงค์ล้อยาง ทะเบียน ตค ๔๕๔๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๗-๐๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ๓ วัน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน ขย ๑๐๔๑ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธ์ จำนวน ๖,๐๐๐ โดส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเอนไซม์แช่กล้อง High Level (OPA) จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมบริการทางทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ โครงการสุขภาพดีมีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลแบบโลหะทรงอิตาลี จำนวน ๓ รายการ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กิจกรรม Pattaya Playground) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรเเละบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)
17 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบติดผนัง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูกส่วนแขนแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมเเละเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ๔ คัน จำนวน ๑๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน ขน 6676 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0174 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน 85-8292 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 006-57-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๐ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ DELL หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๗๐๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมระบบปั๊มน้ำ อาคารบริการประชาชน หมายเลขครุภัณฑ์ 055-49-0661 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show งาน Pattaya Travel Mart and MICE ในกรอบกิจกรรม Chonburi Travel Mart ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง ๒๙๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๑๕๓ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show งาน Pattaya Travel Mart and MICE ในกรอบกิจกรรม Chonburi Travel Mart ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการแสดง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show งาน Pattaya Travel Mart and MICE ในกรอบกิจกรรม Chonburi Travel Mart ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำ RO แผนกไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ๒ คัน ทะเบียน ขน ๖๖๘๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๗๕ และทะเบียน กบ ๔๕๑๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๗๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้า-ขุดหลัง ยี่ห้อ JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๙๐๐๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๓-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะแกรงรั้วล้อมสุนัขและท่อสแตนเลส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า และผ้าอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๐ รายการ โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โครงการฝึกอบรมและจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๙ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (สารกำจัดกลิ่นแบบน้ำ ชนิดเข้มข้น ขนาดบรรจุขวด ๑ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน ๓ วัน (โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแบบเหมารายปีเครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดแพทเทิร์น ของแผนกจักษุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๓๙-๕๗-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน ๒๓ รายการ โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 รายการ (โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มเเทรกเตอร์ ยี่ห้อ Lovol รุ่น Euro Td หมายเลขทะเบียน ตค 9376 ชลบุรี เลขครุภัณฑ์ 019-64-0014 จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show งานประชุมวิชาการระดับโลก IUPAC ICCE ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเเละเดินระบบไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมในโครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม - เปลี่ยนอะไล่รถ จำนวน ๑๖ คัน ๑๐๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา) จำนวน ๗๘๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาซื้อหัวเจาะ Vibratory Hammer พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรดำเนินรายการ โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา ๒๕๖๗ (Pattaya Mixology Flair Open ๒๐๒๔) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกรดำเนินรายการ โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา ๒๕๖๗ (Pattaya Mixology Flair Open ๒๐๒๔) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกิจกรรมการแสดง จำนวน ๒ ชุด โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา ๒๕๖๗ (Pattaya Mixology Flair Open ๒๐๒๔) จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๙ เตียง ๆ ละ ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้อบเด็กทารกแรกเกิดพร้อมเครื่องชั่งน้ำหนักและที่ปรับระดับไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๖-๖๐-๐๐๗๗ และ ๓๘๖+๖๐-๐๐๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศสูงแผนกผู้ป่วยรวมหญิง จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๙๕-๖๔-๐๓๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยข้างร้านน้องโภชนา ด้วยวิธีประกวดราคาอืเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา ๒๕๖๗ (Pattaya Mixology Flair Open ๒๐๒๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโดมคลุมเวที โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา ๒๕๖๗ (Pattaya Mixology Flair Open ๒๐๒๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ สำหรับรับ-ส่ง ผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์หมวดท่อช่วยหายใจและสายสวน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๗๖๑ และ ๔๒๐-๔๙-๐๗๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 8 ล้อ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน สำหรับใช้เดินทางไปอบรมเเละศึกษาดูงาน (โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค ๒๕๐๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา ปี ๒๕๖๗ จำนวน ๔๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยา, เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืิองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเป็นระบบ ๓ เฟส และซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ อาคารเรียน ๑ และ ๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเละเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 510-64-1434 จำนวน 1 เครื่อง 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0148 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล้างเครื่องมือและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติพร้อมระบบเป่าแห้ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๘-๕๖-๐๐๘ และ ๒๓๘-๕๖-๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นตรวจการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลโร (Helicobacter Pylori Urease Test) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัล จำนวน ๑ รายการ โครงการแข่งขันทักษะการผสมเครื่องดื่มเมืองพัทยา๒๕๖๗ (Pattaya Mixology Flair Open ๒๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด ๔ สายพันธ์ุ จำนวน ๖,๐๐๐ โดส ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเปลี่ยนระบบจ่ายน้ำ RO แผนกไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเเละซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กล 2679 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-51-0130 จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Dell หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๔-๗๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลภาพยนตร์เมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ Pattaya Film Festival ๒๐๒๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)
03 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๕ รายการ โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน งจ 4616 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-60-0213 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Insulin aspart ๓๐% + Insulin aspart protamine ๗๐% sterile suspension ๑๐๐ IU/๑ ml (๓ ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๑๗๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องฝ่ายตรวจสอบอาคาร สำนักช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์กระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร จำนวน ๕ หลัง โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ชุมชน เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะพร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๓๖ รายการ (วัสดุสื่อพัฒนาทักษะกลไกการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างอัจฉริยะ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหนังหุ้มเบาะรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๙๓๐ ชลบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะรถบรรทุก (ดีเซล) ทะเบียน ขน ๖๖๗๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขษ 7677 ชลบุรี หมายเลข 002-59-0206 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ตัดสินบาสเกตบอลตลอดการแข่งขัน โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง กิจกรรมแสดงดนตรีและจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบไฟ แสง สี พร้อมผู้ควบคุม กิจกรรมประกวด Cover Dance โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก พร้อมผู้ควบคุม พิธีเปิด-ปิด กิจกรรมอบรมว่ายน้ำ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสนามแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ตลอดการแข่งขัน (โครงการนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-54-0106 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมวิเคราะห์ผลและจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูกยึดตรึงกระดูกชิ้นเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน จพ ๑๑๑๕ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๖-๐๒๕๑ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ยี่ห้อ OKI หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๘-๐๘๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพิมพ์หนังสือข้อบัญญัติเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมประตูกระจกภายในกลุ่มงานกฏหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศสำหรับใช้เดินทางไปอบรมเเละศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเเก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำฉากหลังเวที พิมพ์อิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล ขนาด๑๓x๑๒เมตร และป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด๖.๑๐x๓.๖๖เมตร วัสดุไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือ สำหรับรับ-ส่ง ผู้โดยสารบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณหาดตายายเกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 6,000 โดส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยลุงแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับใช้ในโครงการสับดาห้องสมุด ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟลูเบนซูรอน (บรรจุ ๕๐ เม็ด/กล่อง) จำนวน ๑๒๕ กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ 5/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะ ซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมกลุ่มเรชินคอมโพสิตชนิดนาโนไฮบริคและงานทันตกรรมทั่วไป จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์ประเภทสำลี ก๊อส) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓๘ รายการ โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมกลุ่มเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนฟิลล์และวัสดุพิมพ์ปาก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๑๙๓๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๔๑๓๔ , ๔๑๖-๕๙-๖๖๒๕ และ ๔๑๖- ๕๙-๖๖๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและรั้วโรงเรียนเมือง พัทยา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะรถโมบาย (รถบรรทุก ๔ ล้อ) ทะเบียน ๘๖-๒๕๐๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๙-๐๐๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแบบเหมารายปีเครื่องถ่ายภาพทางรังสีวิทยาระบบดิจิตอลชนิดส่องตรวจแบบเคลื่อนที่ได้ แผนกห้องผ่าตัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๓-๖๕-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 46.05 เมตร บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าตลาดน้ำ 4 ภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม Medical Gas Area Alarm (ระบบสัญญาณเตือนเฉพาะแห่ง) แผนกผู้ป่วยวิกฤต หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๘-๕๒-๐๑๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมไฟประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา) จำนวน ๗๘๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคเอนกประสงค์พร้อมชุดเทรลเลอร์ลากจูงและชุดหัวเจาะกระแทก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2567 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูกส่วนขาแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือ Sodium Chloride sterile solution ๐.๙% (๕ ml) จำนวน ๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Carbamazepine tablet ๒๐๐ mg จำนวน ๑๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน Influenza Vaccine Injection (๐.๕ ml) จำนวน ๒๐๐ เข็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อหัวเจาะ Vibratory Hammer พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อยา Insulin aspart 30% + Insulin aspart protamine 70% sterile suspension 100 IU/1 ml (3 ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS7 เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2567 ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๔ รายการ โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกโคลนเลนฉีดล้างท่อระบายน้ำและถังน้ำความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน และรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกโคลนเลนฉีดล้างท่อระบายน้ำ และถังน้ำความจุรวมไม่น้อยกว่า ๖ ลูก บาศก์เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศและเดินระบบไฟฟ้าใหม่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมลานอเนกประสงค์ท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน เกาะล้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดจ้างก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน บริเวณหาดตายาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ (บ้านเกาะล้าน) จำนวน ๓๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ 5/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า เเละท่อน้ำยาเครื่องปรับอากาศ ท่อน้ำทิ้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ (โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ รายการ (โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดเฝือกแบบไฟฟ้าและเครื่องดูดฝุ่นพร้อมรถเข็นในตัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (e-bidding)
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (แบตเตอรี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดาน และเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ (บ้านเกาะล้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน ผต ๖๘๙๖ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๑๒๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์และรถบรรทุกอเนกประสงค์ จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำแก๊ส) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่อลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๔ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อโครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่าง ๆ สู่ความเป็นเลิศ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนบนหลังคาและซ่อมแซมท่อเดรนน้ำฝนชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tenofovir alafenamide fumarate tablet ๒๕ mg จำนวน ๓๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Itraconazole capsule ๑๐๐ mg จำนวน ๔๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Furosemide sterile solution ๑๐ mg/ml (๒ ml) จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Allopurinol tablet ๓๐๐ mg จำนวน ๔๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำฝนสถานีสูบน้ำ PS๗ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
11 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (สถานีสูบน้ำบ้านหนองกระบอก (SUMP ๕))) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2567 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะพร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูสำนักงานภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์โดยสารขนาดกลาง, รถยนต์กระบะ ๒ ตอน ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒,๓,๔,๕ และ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟที่ชำรุด และเพิ่มตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองยาผู้ป่วยที่ใช้ในโรงพยาบาล จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน Pattaya Variety Road Show to Taiwan 2024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘ คัน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิคเอนกประสงค์พร้อมชุดเทรลเลอร์ลากจูงและชุดหัวเจาะกระแทก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น bizhub423 NO.A1UD041104456 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-57-0144 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง ซื้อยาสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
07 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไต ชนิดวัดค่าความพอเพียงในการฟอกเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมอบรมครูแกนนำสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่นักเรียนในสถานศึกษา จำนวน ๙ รายการ โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบ Pattaya Connect (Line) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ 4068 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-48-0091 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Diosmin + Hesperidine film - coat tablet ๕๐๐ mg จำนวน ๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ 8 คัน (จำนวน 111 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม และน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ Chonburi - Pattaya Esports Championship ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว รถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๕๕๔๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๑๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเมืองพัทยา ๑๗ เขต ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฉนวนท่อชิลเลอร์ ระบบปรับอากาศเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและฝ้าเพดานในแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหัวกรอเร็ว Air Rotor และหัวกรอช้า Micromotor จำนวน ๕ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ Chonburi - Pattaya Esports Championship ๒๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือสเตอร์ไรด์ห้องผ่าตัดชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์สีขาว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมบริการทางทันตกรรม เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน และตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่ประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA ทะเบียน นง-๘๔๑๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๓-๐๐๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร (แบริเออร์คอนกรีต) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานการจัดงาน จำนวน 6 รายการ โครงการจัดเเข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ "Chonburi - Pattaya Esports Championship 2024" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานการจัดงาน จำนวน 5 รายการ โครงการจัดเเข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ "Chonburi - Pattaya Esports Championship 2024" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเเสดงโชว์ ROV จำนวน 1 รายการ โครงการจัดเเข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ "Chonburi - Pattaya Esports Championship 2024" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร ภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ จำนวน 1 รายการ โครงการจัดเเข่งขันกีฬาอีสปอร์ต รายการ "Chonburi - Pattaya Esports Championship 2024" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๓ รายการ
04 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูกไหปลาร้าชนิดสแตนเลสแบบเกลียวพิเศษไทเทเนียม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรอทวัดไข้ดิจิตอล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยา, เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ (บ้านเกาะล้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นง ๒๗๔๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (NO.๔) ยี่ห้อ KATO แบบท่อพญานาค ขนาด ๘ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๘-๐๒๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูบล็อคลานท่าเรือ ท่าหน้าบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการแกนนำสุขภาพประจำครอบครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยลุงเเดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พัทยา 85 เชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขครุภัณฑ์ 152-52-0002 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกเลนฉีดล้างท่อระบายน้ำ และถังน้ำความจุรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด ๑๐ ล้อ จำนวน ๒ คัน และรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกเลนฉีดล้างท่อระบายน้ำ และถังน้ำความจุรวมไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละุมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องน้ำภายในอาคารเรียน ๔/๑๒ อาคารเรียน ๕ โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผ่าตัดชนิดอิเล็กโตรไฮโดรลิคควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เตียง ของแผนกห้องผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตซอล ถ้วยรางวัล เสื้อเอี๊ยมแบ่งข้างทีมฟุตซอล เครื่องสูบลมลูกฟุตซอล และกระเป๋าเป้ใส่ลูกฟุตซอล จำนวน ๗ รายการ (โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อRabies vaccines Injection ๐.๕ ml ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รถยนต์ ทะเบียน ผห ๑๓๕๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน ขว ๔๑๒๘ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๒๐๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเมืองพัทยา ๑๗ เขต ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุสำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Brother รุ่น Mfc-๙๙๗๐ Cdw หมายเลขเครื่อง E๖๙๕๓๙H๑J๒๐๙๗๕๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ติดซองยาผู้ป่วยและกระดาษไดเร็กเทอร์มอล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายดูดเศษต้อกระจกชนิดปั้มคู่สำหรับเครื่องมือผ่าตัดจอประสาทตา จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มเจาะไขสันหลัง เบอร์ ๒๗Gx๓.๕ จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดฝึกกระตุ้นการเคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนบน (Motor control of UE and Hand) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๔ คัน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบไฟ เเสง สี (โครงการเเข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (ตู้บานเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin aspart ๓๐%+insulin aspart protamine ๗๐% sterile suspension ๑๐๐ iu/๑ ml (๓ ml) จำนวน ๕๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Podophyllin solution ๒๕% (๑๔ ml) จำนวน ๔๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone tablet ๑๐๐ mg จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simeticone ๘๐ mg chewable tablet จำนวน ๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapagliflozin tablet ๑๐ mg จำนวน ๒๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (โครงการอบรมสัมมนาเเละศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา เเละพนักงานจ้างเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ๘๓-๗๙๓๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๕๘ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท ๙๑ แยก ๒ (บริเวณซอยสุขุมวิทพัทยา ๙๑ แยก ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Salbutamol sufate MDI ๑๐๐ mcg/๑ dose (๒๐๐ dose) จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเฝ้าระวังพื้นที่น้ําท่วมซ้ําซากเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดซักพรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (หญ้ามาเลเซีย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุมและพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (ระดับเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและรั้วโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายดูดเศษต้อกระจกชนิดปั้มคู่สำหรับเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ (OPA) ชนิดพร้อมใช้งาน จำนวน ๔ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.หมู่บ้านเกตุทิพย์พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นไม้ จำนวน ๓ รายการ โครงการเมืองพัทยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกเเต่งสถานที่จัดกิจกรรม (โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเเละการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 1 รายการ (โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมเเละการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเอฟเฟกต์ ทำสนาม ติดตั้งตาข่าย ทำป้าย เเละซุ้ม จำนวน 8 รายการ โครงการเเข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไฟส่องตรวจ หู ตา แผนกผู้ป่วยนอก หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๓๙-๕๘-๐๐๔๖ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์แพทย์ขั้นพื้นฐาน Ambulance ทะเบียน นง ๒๖๖๖ ชลบุรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๔ ราการ (โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ของรถยนต์ กพ 4068 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูบล็อคลานท่าเรือ ท่าหน้าบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยลุงเเดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ ๘ (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ ๘/๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเทพประสิทธิ์ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พัทยา 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลัง (PEEK) จำนวน ๒๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษบันทึกผลสำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อซและอุปกรณ์ทำแผล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารที่ใช้ในโรงพยาบาล จำนวน ๘๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ ยี่ห้อ FORD ทะเบียน บษ ๗๔๒๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๖-๐๐๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างร้านน้องโภชนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมโครโฟนไร้สาย) จำนวน ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้านบริเวณซอยมณีรัตน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานการจัดงาน จำนวน 13 รายการ โครงการเทศกาลปลาหมึกเเละอาหารทะเลริมชายหาด 2567 (Pattaya Squid Fair Golden Hour 2024) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KONICA MINOLTA รุ่น bizhub๔๒๓ NO.A๑UD๐๔๑๑๐๖๐๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๑๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดาน และเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ (บ้านเกาะล้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา จำนวน 2 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียเกษตรสิน ๕ หมายเลข ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๕๕๔ หมายเลข ๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๕๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเกียร์หมายเลขทะเบียน นง ๓๐๗๕ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการเเสดง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show งานเลี้ยงต้อนรับ (Welcome Dinner by Pattaya Destination Network) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งและจัดนิทรรศการ จำนวน ๑๓ บูธ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (ระดับเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (ระดับเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล จำนวน ๗ รายการ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (ระดับเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์เกียรติบัตร ขนาด A4 จำนวน ๑,๗๐๐ แผ่น โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา (ระดับเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพ โครงการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นเพื่อสำรวจพฤติกรรมเสียงให้แก่บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาเขตพื้นที่เมืองพัทยา ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา BENZATHINE PEN G ๑.๒ MU INJECTION จำนวน ๔,๕๐๐ VIAL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Albumin infusion ๒๐%,๕๐% ml จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาการพัฒนาการทำงานเชิงรุกและความร่วมมือภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ RO ชนิด Membrane และไส้กรองตะตอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโลหะดามกระดูกส่วนขาแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๔ รายการ โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ คัน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Molnupiravir capsule ๒๐๐ mg จำนวน ๓๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อชินเลอร์น้ำเข้าและฉนวนหุ้มห่อเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด ๒ อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๕-๕๙-๐๐๖๒ , ๒๖๕-๕๙-๐๐๖๕ และ ๒๖๕-๕๙-๐๐๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ของฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ๔ คัน จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metoclopramide hydrochloride sterile solution ๕ mg/ml (๒ ml) จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์กระโจมและเต็นโค้งสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๔๘๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแฬมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสถานธนานุบาล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๐๐๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ยี่ห้อ ฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๗๙๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๘ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๘๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ ทะเบียน กล ๔๙๓๖ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๑๒๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ โครงการกีฬาสีและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศใช้ประจำอาคารสาธารณสุข ซอย ๖ (ยศศักดิ์) จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๘-๖๕๓๖, ๔๑๖-๕๘-๖๕๓๗, ๔๑๖-๕๘-๖๕๓๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2567 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อติดฟิล์มรอบคัน พร้อมรื้อ และติดตั้งใหม่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเละเปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน 8 คัน 138 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเละเปลี่ยนอะไหล่รถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค 9634 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 026-64-0030 จำนวน 1 คัน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พ.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เสริมผ้ายางกันฝุ่นปูในรถยนต์ แบตเตอรี่และยางรถยนต์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2567 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำและรั้วโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณและสายสื่อสาร ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายสัญญาณและสายสื่อสาร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเวทีกิจกรรมพร้อมฉากไวนิลพิมพ์อิงเจ็ท และระบบแสง สี เสียง , ทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไต ชนิดวัดค่าความพอเพียงในการฟอกเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นทดสอบสายตา Snellen Chart และไม้บังตา จำนวน ๒ รายการ โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพสายตานักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์หมวดท่อช่วยหายใจและสายดูดเสมหะ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบปลิวประชาสัมพันธ์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๖ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยข้างร้านน้องโภชนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2567 ประกาศ ร่างประกวดราคาซื้อโครงการเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจอภาพและระบบการแสดงผลภาพ มัลติมีเดียแบบเชื่อมต่อกัน (Video Wall Display) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างซ่อมรถ Ambulance ทะเบียน ขษ ๙๘๔๘ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น (๔๕-๔๘ ที่นั่ง) จำนวน ๓ คัน วันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับเครื่องรัดห้ามเลือด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์แผนกกายภาพบำบัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์หมวดสายที่ใช้กับเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลอากาศสูง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมเพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดต้อกระจกและการผ่าตัดทางจักษุกรรม จำนวน ๓ ชุด โดยวิธี
03 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสนามกีฬา จำนวน ๓ รายการ (โครงการกีฬาสีเเละสันทนาการเเก่คณะกรรมการชุมชนเเละประชาชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปี พ.ศ.2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว รถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๖๘๕๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๖๐๖ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสีสำหรับนักกีฬา จำนวน ๒๐๓ ตัว โครงการกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับ อสม. และแม่บ้านเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ๖ ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โมษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องขับลิฟต์อาคารหลัก ตัวที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแบบเหมารายปีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๘-๖๔-๐๐๐๙ และ ๒๓๘-๖๔-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าระบบควบคุมไฟฟ้า (MDB) และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กม ๔๑๐๕ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๑๐๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ โครงการกีฬาสีและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketorolac tromethamine sterile solution ๓๐ mg/ml (๑ ml) จำนวน ๘๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำพื้นที่สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ของสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน 13 คัน 96 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ศูนย์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแบบเหมารายปีเครื่องอบแห้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และสายดมยาด้วยลมร้อน จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๘-๕๖-๐๐๑๑ และ ๒๓๘-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วย จำนวน ๔ เตียง แผนกแม่หลังคลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอ่านบัตรควบคุมระบบประตู (Access Control) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและตู้โหลดเซ็นเตอร์เป็นระบบ ๓ เฟส ซ่อมแซมอุปกรณ์เต้ารับ/สวิทช์ และหลอดไฟ ภายในตึกพยาบาล, อาคารอเนกประสงค์ และอาคารอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๑๒ รายการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนากลุ่มอาชีพสู่เมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นฝึกสอนการช่วยชีวิต CPR จำนวน ๑๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติย้ายผู้ป่วยทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการพยุงและดามกระดูก ข้อ กล้อมเนื้อและวัสดุที่ใช้กับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน ๓๐ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกไต ชนิดวัดค่าความพอเพียงในการฟอกเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper Converged Infrastructure ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๔-๐๒๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๑๐ นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๓-๐๕๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
29 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน เครื่องเป่าลม ระบบไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝ้าเพดาน และเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ๓ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๐ (บ้านเกาะล้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Tramadol hydrochloride sterile solution ๕๐ mg/ml ( ๑ ml) จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการจำนวน 7 รายการ
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ๒ ตำแหน่ง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลองยาว จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปรื้นเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาล จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อRabies vaccines Injection ๐.๕ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบตะกอนแบบหอยโข่ง END SUCTION ยี่ห้อ STAC หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๔๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น ขนาดบรรจุ ๑ กิโลกรัม จำนวน ๓๖๓ กิโลกรัม)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๑๗๘๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผน ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอะคริลิคพร้อมด้ามถือ จำนวน ๗ ป้าย โครงการกีฬาสีสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๙๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ (ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน) จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๘-๖๔-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ทะเบียน นค-๕๘๘๖ ชลบุรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องส่องหลอดลม (Laryngoscope) สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลนส์แก้วตาเทียมแบบพับได้ จำนวน ๓๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อและเวชภัณฑ์หมวดท่อช่วยหายใจ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อเปิดทางเดินหายใจ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจกัญชาในปัสสาวะ จำนวน ๑๔,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๑ ชุด (โครงการกีฬาสีเเละสันทนาการเเก่คณะกรรมการชุมชนเเละประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ (โครงการกีฬาสีเเละสันทนาการเเก่คณะกรรมการชุมชนเเละประชาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Piperacillin + tazobactam sterile powder ๔ + ๕๐๐ mg จำนวน ๒,๐๐๐ ไวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล จำนวน ๓ รายการ โครงการกีฬาสีและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กย ๗๒๘ ชลบุรี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ รายการ โครงการกีฬาสีและ สันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show งานประชุมสามัญนานาชาติ (โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เเละญี่ปุ่น ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ ๕ (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ ๕/๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พัทยา 85 เชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องน้ำภายในอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ถังแก๊ส+น้ำแก๊ส) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๑ และ ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนา, เครื่องถ่ายเอกสาร, ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓,๕,๙,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.หมู่บ้านเกตุทิพย์พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุทางการแพทย์สำหรับใช้กับเครื่องมือแพทย์ทั่วไป จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๖๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน) จำนวน ๑,๓๗๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารยึดกระดูกผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดพลาสติก ขนาด ๓๐ ซีซี จำนวน ๖,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมเครือข่ายสุขภาพ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรสำหรับแผนกแพทย์แผนไทย จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องการตอบชี้แจงข้อมูลเพิ่ม โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำฟันปลอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศสำหรับใช้เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพัทยา ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแจ้งความประกาศหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งงานประเพณีกองข้าว โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการ ชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ รายการ โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดขบวนเทวดา-นางฟ้าและผีป่าร่วมประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวงอาหารคาว-หวาน สำหรับร่วมพิธีบวงสรวงเทวดาและสัมภเวสี โครงการประเพณีวันกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง แผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ (บ้านเนินพัทธยาเหนือ)
11 เม.ย. 2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อRabies vaccines Injection 0.5 ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อสารทึบรังสี จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขก 1311 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001-53-0026 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขล ๗๑๘๑ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๓๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (ถังสีเขียว) ขนาด ๑๐ ปอนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยา, เปลี่ยนชุดอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องปรับอากาศของสำนักการศึกษา เมืองพัทยา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัดชัยมงคล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๔ คัน (๒ วัน) วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ และ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด ๒ อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จ้างเหมาตกแต่งรถแห่ และจ้างเหมาเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล จำนวน ๔ ป้าย และป้ายปิดการจราจร จำนวน ๑๕ ป้าย พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบแสง สี พร้อมจอภาพ LED และเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่การจัดงานพิธีกองข้าวและการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน ๓ รายการ โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงซ่อมเเซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-1419,416-49-1429 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ ๘ (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ ๘/๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใบมีดผ่าตัดตา จำนวน ๒๐๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรคนข้ามถนนในเขตเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลลิฟต์ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยซัยพฤกษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จำนวน ๑ รายการ (โครงการกีฬาสีและนันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อเก็บน้ำหาดแสม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้า-ถนนพัทยากลาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เม.ย. 2567 ซื้อชุดผ่าตัดข้อไหล่ชนิดใส่ผ่านการส่องกล้องตรวจภายในข้อกระดูก จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในบริเวณการจัดงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา จำนวน ๓ รายการ โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายสำหรับอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา และในพื้นที่อาคารศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน Road Show to China 2024 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน Road Show to China 2024 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมโต๊ะ จำนวน ๑๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแผงควบคุมวงจรประตูทางเข้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินฝั่งทางเดินภายในอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเทพประสิทธิ์ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับแผนกรังสี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มและกระบอกฉีดยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้บรรจุอุปกรณ์การแพทย์เพื่ออบฆ่าเชื้อ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พัทยา 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๖-๐๘๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ทะเบียน ตค ๘๕๙๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๓-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2567 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและห้องน้ำภายในอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๖ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถทันตกรรมเคลื่อนที่พร้อมบริการทางทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่อะคริลิค การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จำนวน ๓ รายการ โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนไวนิลพร้อมติดตั้งบนเวทีการแสดง ขนาด ๑๒x๓.๕๐ เมตร จำนวน ๓ ป้าย โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ รายการ โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงวงดนตรีไทย จ้างการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย(นาฏศิลป์) จ้างเช่าชุดและเครื่องประดับพร้อมแต่งหน้านางสงกรานต์ และจ้างเหมาแตรวง โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก พร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๒ ชุด โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 เม.ย. 2567 ร่างประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พัทยา 85 เชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.หมู่บ้านเกตุทิพย์พัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดขบวนงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี จำนวน ๒ รายการ โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน พิมพ์บนไวนิล ขนาด ๓.๖๖x๗.๓๒ เมตร จำนวน ๖ ป้าย โครงการประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โค้ง จำนวน 1 รายการ (โครงการเเข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามเเข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาด จำนวน 1 รายการ (โครงการเเข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกเทนนิสชายหาด ถ้วยรางวัล และธงนานาชาติ จำนวน ๔ รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการย้ายตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เม.ย. 2567 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบใต้ดิน ระยะที่ 6 (ระยะสุดท้าย) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เม.ย. 2567 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจอภาพและระบบการแสดงผลภาพมัลติมีเดียแบบเชื่อมต่อกัน (Video Wall Display) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เม.ย. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 91/1 เชื่อมถนนเลียบทางรถไฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้่อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 โครงการ
02 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดการแสดง จำนวน ๑ รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร ดำเนินรายการตามกำหนดการ จำนวน 1 รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเละเปลี่ยนอะไหล่เครื่องย่อยกิ่งไม้ เบอร์ ๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๒๙-๖๓-๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง ระบบไฟ เเสง สี อุปกรณ์ควบคุม จัดทำป้ายเเละโครงทรัสอลูมิเนียม จำนวน ๕ รายการ (โครงการเเข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกึ่งพวงบรรทุกชานต่ำ ๘ ล้อ ยี่ห้อ SUTEE ทะเบียน ๘๖-๘๓๔๔ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๓-๖๓-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน เลขทะเบียน ๑ กถ ๔๘๕ ชลบุรี เลขทะเบียน กว ๒๑๔๓ ชลบุรี และ เลขทะเบียน กว ๒๑๔๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๑๘๙ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เเละเเสงสว่าง จำนวน 1 รายการ (โครงการเเข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ ๘ (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ ๘/๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาและไม่ใช่ยาในกิจกรรมสร้างเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์กำหนด โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการแข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาดนานาชาติเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการศึกษารากฐานเมืองพัทยา (DNA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวทีอเนกประสงค์สำเร็จรูป จำนวน ๔ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 5 (ตรงข้ามซอยเทพประสิทธิ์ 5/1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มดับเพลิง Fire Pump โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบ จำนวน ๓ เครื่้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์หมวดอุปกรณ์ตกแต่งบาดแผล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลทางการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ STAC รุ่น 900SVTP-4.5L สถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS12) หมายเลข ๒ รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๙-๐๓๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พัทยา 67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มี.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยเทพประสิทธิ์ ๑๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มี.ค. 2567 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผต ๘๒๓๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายพาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ทะเบียน ตค ๒๕๖๑ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๔-๐๐๒๒ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2567 ซื้อน้ำอุปโภค บริโภคที่ใช้ในโรงพยาบาล จำนวน ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน ๑๒ คัน ๑๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งาน Road Show to Ho Chi Minh 2024 ณ นครโฮจิมินห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน) จำนวน ๑,๓๗๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเวที กิจกรรมพร้อมฉากโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อจอภาพและระบบการแสดงผลภาพมัลติมีเดียแบบเชื่อมต่อกัน (Video Wall Display) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง ๑๐๒๘ ชลบุรี จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕x๑๒ เมตร จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล, ซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาของโรงเรียนเมือง ๘ (พัทธยานุกูล) และโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SINDOH รุ่น ๖๐๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๕-๐๐๔๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง 3983 ชลบุรี หมายเลข ครุภัณฑ์ 001-57-0037 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน)
21 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ (โครงการตรวจสขุภาพเคลื่อนที่แบบบูรณาการเชิงรุกค้นหาและคัดกรองภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพในประชาชนเกาะล้าน)
21 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานอาคารโรงพยาบาลสัตวแพทย์เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2567 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเวที เเละเครื่องปั่นไฟ จำนวน 2 รายการ โครงการเทศกาลโฮลี (Holi Festival) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถพร้อมเจ้าหน้าที่ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว งานประชุมเต่าทะเลนานาชาติ ครั้งที่ ๔๒ (International Sea Turtle Sysposium 2024) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โค้งสีขาว จำนวน 1 รายการ โครงการเทศกาลโฮลี (Holi Festival) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๑๖ รายการ โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถ Ambulance ทะเบียน งค ๔๔๖๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๑๓๙ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๗๗๗ เเละ ๔๒๐-๖๑-๑๗๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (เครื่องตรวจจับโลหะใต้ดิน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักฟุตบอล ถุงเท้ายาว เสื้อโปโล ตาข่ายประตูโกว์ ครีมนวดกล้ามเนื้อ สเปรย์ระงับปวด จำนวน ๗ รายการ (โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ประชาชน - อาวุโสคัพ ประจำปี ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุต่างๆ จำนวน ๑๑ รายการ (โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นโฟมเตะขาคละสี สำหรับการฝึกว่ายน้ำ (Kickboard) จำนวน ๗๐ อัน สำหรับโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็กและชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้นหลังกระบะ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อเดรนน้ำทิ้งอาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๕๕-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูสำนักงานภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2567 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารหลักตัวที่ ๔ และลิฟต์อาคารหลักตัวที่ ๒ โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง