กองพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
04 ต.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล
26 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้แก้ว
13 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและเเนวเขตว่ายน้ำ หาดจอมเทียน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
08 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 2 โครงการ)
02 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำ เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
02 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างระบบบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ ๓ (ระยะที่๑) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
02 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝนระยะที่ ๑ บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (จำนวน ๔ โครงการ)
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารบัญชีนวัตกรรม)
19 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง แผนการจัดจ้างค่าจัดจ้างสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2
17 ส.ค. 2565 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ และ เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๖ รายการ
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ครุภัณฑ์การศึกษา , ครุภัณฑ์โฆษณาเเละเผยแพร่ , ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ )
16 ส.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบผลิตอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง
11 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (กำจัดสิ่งปฏิกูล) ทะเบียน ชบ. 84-1330 ทะเบียน ชบ. 84-1332 และรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ทะเบียน ชบ. 84-8557 จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ออกแบบถนนสาย ฌ 16 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11 ส.ค. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานจัดซื้อครุภัณฑ์
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก)
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๓ ตัน) และงานซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด ๓ ตัน))
08 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา
08 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา
05 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
05 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ แห่ง
25 ก.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา
11 ก.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการเงินและบัญชีเมืองพัทยา (Pattaya Financial and Accounting System) และงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบระบบจ่ายเงินแบบเบ็ดเสร็จ (E-payment service) ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา)
27 มิ.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำและงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา จำนวน 9 จุด)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ)
25 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ค่าใช้จ่ายการจัดการจราจร)
11 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโฟล์คลิฟท์ ขนาด ๓ ตัน))
28 เม.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา)
26 เม.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา จำนวน ๙ จุด)
25 เม.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ)
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จัดซื้อวัสดุจราจร)
07 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๑๔ โครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
24 มี.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างโครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ)
21 มี.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา จำนวน 21 โครงการ)
21 ก.พ. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าห้อน้ำ เบอร์ ๓๐ หมายเลขทะเบียน ผต-๖๗๘๖ ชลบุรี
15 ก.พ. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักการช่าง)
14 ก.พ. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ
31 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักการศึกษา)
31 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักสิ่งแวดล้อม)
31 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักการช่างสุขาภิบาล)
21 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง แบบฝังใต้ดินเมืองพัทยา ระยะที่ 4 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)
17 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวนเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดเมืองพัทยา)
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักการคลัง)
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา
29 พ.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
15 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก
15 พ.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน 2 โครงการ)
15 พ.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน ๙ โครงการ)
15 พ.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำนวน ๕ โครงการ)
09 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมพัทยาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ)
27 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขหัญหายาเสพติด
20 ต.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ระยะเวลา ๓ เดือน
16 ก.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา 3 เดือน
20 ส.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองใหญ่ซอย ๒ เชื่อมหนองใหญ่ซอย ๘)
16 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ โครงการ
06 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อวัสดุการศึกษา) มัธยาศึกษา
02 ส.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
02 ส.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ
16 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา
15 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา
12 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 81
05 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (นมโรงเรียน ภาคเรียน ๑/๒๕๖๔)
02 ก.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเหมาเอกเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
25 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งานจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะเวลา 36 เดือน)
24 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ แห่ง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ รายการ
16 มิ.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน
16 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
01 มิ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
01 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง
28 พ.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
27 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
20 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ
18 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เรื่องเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ระยะเวลา ๔ เดือน)
12 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดติดตั้งจุ่มใต้น้ำ พร้อมใบมีดตัดขยะ จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมติดตั้ง)
05 เม.ย. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔
29 มี.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔
25 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ
19 มี.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เรื่องเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา (ระยะเวลา ๔ เดือน)และเรื่องเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทย (ระยะเวลา ๒ เดือน)
17 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ
04 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการแข่งขันพัทยามาราธอน)
04 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๔๓๑ รายการ
04 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพนร้อมกระเช้าไฟฟ้า
02 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการซื้อไส้กรอง RO ชนิด membrane
19 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุสีจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
18 ก.พ. 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021))
08 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( ๑.ซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำและถังดำน้ำ จำนวน ๑๕ ชุด) (๒.ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน)
03 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้อวัดสุไฟฟ้าและวิทยุ)
21 ม.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ช่วงยาวพิเศษ ๖ ล้อ ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็ก)
19 ม.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ๕ รายการ เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง
13 ม.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการศึกษาความเหมาะสม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาท่าเรือสาธารณูปโภค เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี
12 ม.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดติดตั้งจุ่มใต้น้ำ พร้อมใบมีดตัดขยะ จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมติดตั้ง)
12 ม.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ ๒ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี )
12 ม.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์)
11 ม.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ ๓ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)
07 ม.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) )
07 ม.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานซื้อรถนั่งส่วนกลาง)
07 ม.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ)
04 ม.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรม)
29 ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะเวลา ๓ เดือน)
29 ธ.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ))
24 ธ.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 (ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)
02 ธ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
25 พ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน
16 พ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานซื้อเรือพยาบาล จำนวน ๑ ลำ)
13 พ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (งานซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๑ คัน)
09 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 96 โครงการ
02 พ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564)
30 ต.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน เกาะล้าน
21 ต.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อาหารเสริม (นม)
19 ต.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ
30 ก.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา ระยะเวลา ๒ เดือน
23 ก.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ (เวชภัณฑ์)สำหรับทุกแผนกภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา)และงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ(เวชภัณฑ์)สำหรับศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยาจำนวน ๒โครงการ
23 ก.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
23 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน 2 โครงการ
21 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
15 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN ๒๐๒๑) งานจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL ๒๐๒๑) และงานจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (PATTAYA FIREWORK)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
14 ก.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ โครงการ)
11 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง จ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา
02 ก.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเกาะล้าน)
01 ก.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน) ประจำปี พ.ศ. 2564
28 ส.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
26 ส.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ( งานจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และงานจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม)
21 ส.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างที่ปรึกษาออกแบบโรงพยาบาลเกาะล้านเมืองพัทยา)
20 ส.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ โครงการ
20 ส.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ)
18 ส.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 6 (ซอยกอไผ่))
18 ส.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน)
17 ส.ค. 2563 ประการเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการก่อสร้างจุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)
17 ส.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จ้างซ่อมแซมผิวพื้นสะพานท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้าน (เกาะล้าน)
17 ส.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน)
13 ส.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จ้างเหมาบริการตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ)
06 ส.ค. 2563 ประกาศ เผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (NEO Pattaya) )
06 ส.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิง ๔ ล้อ ชนิดถังน้ำในตัว)
06 ส.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจัดหาระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่เมืองพัทยา))
06 ส.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (จำนวน 2 โครงการ)
06 ส.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ)
31 ก.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และทางเลือกในการยกระดับและเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเมืองพัทยา
31 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ชนิดดับเบิ้ลแค๊บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน)
30 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง
29 ก.ค. 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานโครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา และงานโครงการผู้บริหารเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชน)
24 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ (โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฯ
24 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
23 ก.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง เหมาบริการโครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา
23 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ แห่ง
23 ก.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา จำนวน ๑ โครงการ
23 ก.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ)
21 ก.ค. 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งานจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา และงานจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗)
17 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาระบบ และจัดเก็บเอกสารของสำนักการคลัง ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเมืองพัทยา
17 ก.ค. 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา
17 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเ รื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
14 ก.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารเมืองพัทยา)
09 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาเอกชนกวาดทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
30 มิ.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จำนวน ๖ โครงการ)
26 มิ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ)
26 มิ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อไส้กรอง RO จำนวน ๑ โครงการ)
26 มิ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ)
23 มิ.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้ออุปกรณ์สนามฟุตซอล)
19 มิ.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จัดซื้อสื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณฯ)
17 มิ.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชน เกาะล้านเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
17 มิ.ย. 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ตเมืองพัทยา)
11 มิ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เรื่องซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ)
01 มิ.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑ โครงการ)
29 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา)
26 พ.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งานซื้อรถยนต์ขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดาดับเบิ้ลแค็บ ๑ คัน
26 พ.ค. 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓
26 พ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีอาคารเรียนที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ จำนวน ๓ หลัง โรงเรียนเมืองพัทยา ๕
26 พ.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ)
25 พ.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ)
25 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การ ใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์)
22 พ.ค. 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์ข้อมูลหลักของเมืองพัทยา)
22 พ.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๒ รายการ)
20 พ.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
12 พ.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ รายการ)
07 พ.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา
30 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง และโครงการปรับปรุงครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย
30 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซืือจัดจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ
29 เม.ย. 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตในโรงพยาบาลเมืองพัทยา
27 เม.ย. 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องโครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมสนาม โรงเรียนเมืองพัทยา ๑
23 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 12 โครงการ
23 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษา และบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่พัทยาและ นาเกลือ
20 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน
20 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการปรับปรุงหลังคา ฝ้าเพดานอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓
20 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฯ)
14 เม.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) จำนวน ๒๖๗ ถัง)
13 เม.ย. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (การพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว)
13 เม.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๖ โครงการ
10 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ
09 เม.ย. 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งานจ้างการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ ๒ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
09 เม.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานซื้อรถตรวจการณ์ดับเพลิง ๔ ล้อ ชนิดถังน้ำในตัวจำนวน ๒ คัน)
08 เม.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างพื้นที่รับน้ำพร้อมสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา
08 เม.ย. 2563 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระทิงลาย (ช่วงถนนเลียบทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
08 เม.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๖) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี)
02 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ)
02 เม.ย. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
01 เม.ย. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมเทียนสายสอง (ช่วงตลาดร่มโพธิ์ถึงโค้งดงตาล) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี))
31 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ชายฝั่ง จำนวน ๓ คัน)
30 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา)
30 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4))
27 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน)
27 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อรถพยาบาล จำนวน ๑ โครงการ)
25 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา ๔ ปี
25 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน)
25 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ)
19 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชนเพื่อสังคมเปี่ยมสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
17 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ,ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๒ รายการ
13 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อเรือพยาบาล จำนวน ๑ ลำ)
13 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ)
13 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
12 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓(ซื้อกระจกโค้งขนาด ๒๔ นิ้ว และขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์)
12 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๓ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
12 มี.ค. 2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา
12 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ โครงการ)
12 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อรถบรรทุกดีเซล จำนวน ๑ รายการ)
12 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ รายการ)
12 มี.ค. 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา)
11 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เรื่องซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อผสมสารสกัดจากธรรมชาติ,เรื่องอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับดำเนินกิจกรรม)
09 มี.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ จำนวน ๑ คัน และรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๒ คัน)
05 มี.ค. 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา)
05 มี.ค. 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างโครงการพัทยามาราธอน)
04 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓๒ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และดาดท้องคลองพัทยาใต้ ระยะที่ ๑)
04 มี.ค. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรและติดตั้งอุปกรณ์ขดลวดเหนี่ยวนำ (Loop Detector) บริเวณแยกถนนเพ็ชรตระกูล แยกปริญญา และแยกพัทยาเหนือ) , โครงการก่อสร้างติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนถนนสุขุมวิท)
28 ก.พ. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างโครงการรายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก)
26 ก.พ. 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
26 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ โครงการ)
24 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๔ รายการ)
24 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดซื้อรถบรรทุกน้ำฯ)
20 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
20 ก.พ. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี))
20 ก.พ. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก)
20 ก.พ. 2563 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ งานจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festivel
11 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓ (ซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน)
11 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
11 ก.พ. 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเลพัทยา)
06 ก.พ. 2563 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชาภิเษก)
04 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๘ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
04 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าครุภัณฑ์เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมชุดรับภาพชนิดไร้สายด้วยระบบดิจิตอล (Portable DR) จำนวน ๒ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
04 ก.พ. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้องฯ)
31 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ฯ)
31 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
27 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (การพัฒนาระบบและจัดเก็บเอกสารของสำนักการคลังให้เป็นระบบอิเล็คทรอนิกส์ของเมืองพัทยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
22 ม.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างโครงการมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา) ประจำปี 2563
20 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ)
20 ม.ค. 2563 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (โครงการผู้บริหารเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชน)
17 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
14 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
14 ม.ค. 2563 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
08 ม.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งานจ้างเหมาจัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย)
07 ม.ค. 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้าน เมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
07 ม.ค. 2563 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา ๔ เดือน
26 ธ.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( โครงการสำรวจและออกแบบเพื่อดำเนินการโครงการเวนคืน และก่อสร้างถนนฯ)
26 ธ.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปีมาณ พ.ศ. 2562 ( จำนวน 5 โครงการ )
09 ธ.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา ๔ ปี
09 ธ.ค. 2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา
26 พ.ย. 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 19 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำป้ายโครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างจัดทำเครื่องไทยธรรมโครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ ๔๑ ปี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2562 ประกาศผู้ชนะจ้างตกแต่งดอกไม้ประดับฐานรูปปั้นและจัดทำพวงมาลัยโครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ ๔๑ ปี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 68 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
01 พ.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างเหมารถรับส่งและเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมงาน PATA Destination Marketing Forum ๒๐๑๙ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)
28 ต.ค. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง ( CT SCAN)
25 ต.ค. 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 73 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 ต.ค. 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา
18 ก.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓
09 ก.ย. 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียนเมืองพัทยา)
06 ก.ย. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( งานจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา  ,  งานจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN) และงานจ้างโครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา)
05 ก.ย. 2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน)
04 ก.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างเหมารถรับส่งและเจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมงาน PATA Destination Marketing Forum ๒๐๑๙ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04 ก.ย. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจ ออกแบบ ศึกษารายละเอียดเบื้องต้นประเมินราคาความเหมาะสม ดำเนินการด้สนอาคารสาธารณูปโภค ของเมืองพัทยา
29 ส.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยติดเชื้อเมืองพัทยา
26 ส.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทง เมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และงานจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
23 ส.ค. 2562 ประกาศ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (งานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องศูนย์อาหาร ชั้น ๑ อาคารบริการประชาชน และงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ศาลาว่าการเมืองพัทยา)
16 ส.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งานจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยาสู่สากล และงานจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทดิจิตอลเทคโนโลยีสารสนเทศ - การสื่อสาร และปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรภูมิสารสนเทศข
08 ส.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ (ครั้งที่ ๒)
06 ส.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
06 ส.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ
06 ส.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ จำนวน ๒๕ เครื่อง
02 ส.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์)
24 ก.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔ โครงการ
23 ก.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
22 ก.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 โครงการ
22 ก.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยนาจอมเทียน 2 (ช่วงถนนสุขุมวิทถึงซอยชัยพฤกษ์3)
19 ก.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ
18 ก.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา สื่ออุปกรณ์ตัวต่อกลไกสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้บูรณาการ STEM จำนวน ๒๑ รายการ
18 ก.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์การเรียนการสอนและหนังสือ) จำนวน ๔๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๑
12 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT SCAN)
11 ก.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 จำนวน ๒ โครงการ
10 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ
10 ก.ค. 2562 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง จ้างเหมาเอกชนในการให้บริการ การบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
09 ก.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๗๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร
08 ก.ค. 2562 ประกาศ เมืองพัทยาเรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
08 ก.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา ๒ เดือน
08 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ประจำปี 2563
08 ก.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการปิดบ่อคลุมแผ่น HDPE ก่อสร้างรั้วบ่อพักขยะเกาะล้าน เมืองพัทยา
18 มิ.ย. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจัดซื้อวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา
29 พ.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง
14 พ.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบซอยเทพประสิทธิ์ (หมู่บ้านการเคหะฯ เทพประสิทธิ์)
13 พ.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจัดหาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 10 ชุด
01 พ.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ
18 เม.ย. 2562 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ (จ้างทำซุ้มและธงตราสัญลักษณ์พร้อมไฟประดับตกแต่งงานราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10)
22 มี.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๑
20 มี.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างโครงการจัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
15 มี.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการติดตั้งและปรับปรุงโคมไฟถนนในเขตเมืองพัทยา)
11 มี.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างโครงการพัทยามาราธอน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
28 ก.พ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งานจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา ครั้งที่ 2)
25 ก.พ. 2562 ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจ้างติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ ๒))
07 ก.พ. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
06 ก.พ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล)
01 ก.พ. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑)
23 ม.ค. 2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย จำนวน ๑๑ รายการ
07 ม.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ม.ค. 2562 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ธ.ค. 2561 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
18 ธ.ค. 2561 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 46 รายการ)
18 ธ.ค. 2561 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 52 รายการ)
12 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์)
07 ธ.ค. 2561 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๒ โครงการ
06 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน)
04 ธ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี 2562)
03 ธ.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๓ โครงการ
21 พ.ย. 2561 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น โรงเรียนเมืองพัทยา ๗
09 พ.ย. 2561 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 พ.ย. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ คัน
06 พ.ย. 2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ 36 คัน จำนวน 132 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ เดือน
31 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ระยะเวลา ๑๐ เดือน)
31 ต.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (งานจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562)
31 ต.ค. 2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
11 ม.ค. 2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่องจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 12 เดือน
02 พ.ย. 2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
31 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
30 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
27 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02 ต.ค. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
20 ก.ย. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
13 ก.ย. 2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กองพัสดุและทรัพย์สิน