กองการพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
26 ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ของศูนย์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารชุมชนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
26 ม.ค. 2565 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา HEPATITIS B IMMUNOGLOBURIN ๑๘๐ UNITS/ML จำนวน ๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓ (ถนนสุขุมวิทพัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ SHARP MX-M314 NV จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศยี่ห้อ BAUER รุ่น MARINERI จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับแขนชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์ในโครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาภาวะหลอดเลือดอุดตัน จำนวน ๖๘๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ และป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล จำนวน ๒ รายการ โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุวิทยาศาสตร์) สารเคมีสระว่ายน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ขนาด ๒๑๕-๖๐-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ขล ๗๑๘๑ ชลบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๘๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อดูโปร รุ่น ๒๑L เลขครุภัณฑ์ ๕๑๒-๔๘-๐๐๑๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน ชย ๖๓๒๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ๔ รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กล ๒๖๗๙ ชลบุรี และหมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๑๒๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างถังน้ำดี โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้หนังแบบปรับเอนนอนได้ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน กบ ๓๖๗๒ ชลบุรี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓ (ถนนสุขุมวิทพัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน รถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน รถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดเร่งด่วน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine tablet 20 mg จำนวน ๕๐๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และป้ายประชาสัมพันธ์เกาะกลางถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่องซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๕ ชั้น ๑,๒,๓,๔ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น AR-N๔๒๐U ครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๑-๐๐๕๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย ซอยเขาตาโล ๕ จำนวน ๒ เครื่อง (ยี่ห้อ Shijiahuang Shengqiang) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็วสูง ยี่ห้อ Ricoh หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๓-๐๕๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครนไฮดรอลิค ยี่ห้อ HINO ทะเบียน 85-5875 ชบ ครุภัณฑ์ 002-56-0164 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Ethyl alcohol 70 ml/100 ml , 450 ml จำนวน 4,000 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังแค)
10 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพ่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ม.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองใหญ่ซอย ๒ เชื่อมหนองใหญ่ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ม.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบปลิวและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๔ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสและสำลีสำหรับการทำหัตถการ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอก ๒๑๕-๖๐-๑๖ สำหรับรถยนต์ทะเบียน ขก ๑๓๑๑ ชลบุรี จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถขุดตีนตะขาบแบบแขนยาว ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ตค ๘๓๙๗ ชบ และรถขุดตีนตะขาบ ยี่ห้อ แคตเตอร์พิลล่าร์ ทะเบียน ตค ๘๓๙๘ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Carbamazepine tablet 200 mg จำนวน 21 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ธ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและแตรลมกระป๋อง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในลูกตา (เลนส์ตาเทียม) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์เคมีภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำหนองใหญ่ซอย ๒ เชื่อมหนองใหญ่ซอย ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารเรียน ๒ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศของห้องผ่าตัดและห้องคลอด ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา IPRATROPIUM+FENOTEROL MDI ๒๐+๕๐ MCG/DOSE จำนวน ๗๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยา Fentanyl citrate injection ๐.๑ mg/๒ ml จำนวน ๒๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ยา Midazolam injection ๕ mg/ ml จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา DAPSONE ๑๐๐ MG จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์อาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถวายสังฆทาน โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและแตรลมกระป๋อง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายอวยพรปีใหม่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อส้รางโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยา Fentanyl citrate injection ๐.๕ mg/๑๐ ml จำนวน ๑๖๐ กล่อง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อยา Fentanyl citrate injection ๐.๑ mg/๒ ml จำนวน ๒๐๐ กล่อง
22 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรประชาชนพร้อมโปรแกรมเชื่อมโยงเพื่อใช้ในงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุการศึกษา) วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ)
21 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอนกประสงค์ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่มีภาวะพี่งพิงในชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลาดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์ขาวหลังใหญ่ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม และจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง อาหารคาวหวาน ชุดใหญ่ และบายศรีประกอบพิธีเครื่องไทยธรรม-อาหารปิ่นโตถวายพระ โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ธ.ค. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ ๙ เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการสอนภาษาอังกฤษ)
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าอาคารหอพักแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้งขาวหลังใหญ่ โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงภาคสนาม โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๔๐๖๖ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๙๔ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๓๓๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ธ.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยการกู้ภัยทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketorolac sterile solution ๓๐ mg จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แผนกห้องผ่าตัด (ห้อง OR ๒) ชั้น ๒ อาคารหลัก โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๑๖๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2564 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ต.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิ้งค์เจ็ท โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕
09 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกขนาด ๒๒๕ ๕๐ ๑๗ จำนวน ๔ เส้น สหรับรถยนต์ทะเบียน ขฉ ๓๓๓๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานโควิด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ธ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการวินิจฉัย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินกิจกรรมเมืองพัทยา 2565 (ไทย - อังกฤษ) ขนาด A2 พับ เป็น A5 (พับครึ่ง 3 ที) พิมพ์ 4 สี หน้าหลัง กระดาษอาร์ต ด้าน 100 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันควบคุม กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด ณ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ธ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันควบคุม กำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด ณ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนเมืองพัทยา ระยะที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 พ.ย. 2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ์อมาตย์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
26 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเครื่องไทยธรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายพิมพ์บนวัสดุไวนิลอิงค์เจ็ท 4 สี ขนาด 10.50 X 7.50 เมตร พร้อมติดตั้ง (ป้ายประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพวงมาลัยพร้อมตกแต่งดอกไม้ประดับ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยการกู้ภัยทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๒ รายการ โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา
24 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN ๒๐๒๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำอุปโภคบริโภค โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสนาม เช่าอัฒจันทร์ และเช่าเต็นท์ จำนวน 5 รายการ (โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2564 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
18 พ.ย. 2564 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าระบบไฟแสงสี และเช่าเครื่องเสียง จำนวน 2 รายการ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาและถ้วยรางวัล จำนวน ๕ รายการ โครงการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (อาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔)
15 พ.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
11 พ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาผู้สอบบัญชีเพื่อตจรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาสายล่อฟ้า ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัด มด แมลงสาบ หนู ยุง แมลงหวี่ เห็บหมัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายในสนามแข่งขัน และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ (โครงการการแข่งขันบาสเกตบอลพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบลิฟต์โดยสาร ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง ลิฟต์อาคารสนับสนุน ตัวที่ ๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๕๓-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องชิลเลอร์ทั้ 2 เครื่อง ของเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อน เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนก๊าซน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑-๕๖-๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมทำหัตถการสำหรับห้องผ่าตัดและอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ระยะเวลา 3 เดือน
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์
27 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อก๊าชทางการแพทย์ชนิดบรรจุท่อ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาหอเย็นคูลลิ่งของระบบเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อน เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนก๊าซน้ำ ประจำปี ๒๕๖๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑-๕๖-๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือทางการแพทย์ชนิดต่างๆ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ต.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ต.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ต.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๓๖ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔
05 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔
05 ต.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓
01 ต.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะเมืองพัทยา เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
30 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ก.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสัญญาไฟจราจรบริเวณทางแยกถนนเลียบชายหาดจอมเทียน-ถนนบุณย์กัญจนา ๑๑ รายการ
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องเปลี่ยนประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุสีจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทาสีอาคารเรียนและรั้ว โรงเรียนเมืองพัทยา 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ระยะเวลา ๓ เดือน
23 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
22 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๔ รายการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
20 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โรงเรียนเมืองพัทยา ๓,๕,๖,๑๐,๑๑ จำนวน ๘๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับแขน ขา เอว ชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษและไทเทเนียมขนาดเล็ก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแอร์ประจำศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน ๓๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรั้วและป้ายโรงพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (หิน,ทราย) โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ยางแอสฟัลท์) โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (Pattaya Fireworks Festival) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับแขน ขาและไหปลาร้า ชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดาและชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Alcohol ๗๐% ๖๐ ml (Ethyl alcohol) จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเรือพยาบาล จำนวน ๑ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone ๑๐๐ mg tab จำนวน ๑๙ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรื่องโครงการก่อสร้างตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
14 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเป่าอากาศเหม็นประจำบ่อบำบัดน้ำเสียหาดแสม หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๒-๕๘-๐๐๕๘ และหมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๒-๕๘-๐๐๕๙ จำนวน ๒ เครื่อง ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชาที่ใช้ในทางทันตกรรมกลุ่ม Articaine และวัสดุเรซินโมดิฟายกลาสไอโอเมอร์ซีเมนต์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองและอะไหล่เครื่องดูดน้ำลายนอกช่องปาก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ
13 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องเก็บของกองการพัสดุและทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับเจาะกระดูกสันหลัง/ไขกระดูกเพื่อรักษา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับป้องกันการติดเชื้อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเทลเลอร์เรือตรวจการณ์ ๒๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๔๐ และเรือตรวจการณ์ ๒๔๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๓๙ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๗ คัน ๑๐๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพักแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรืื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถจักรยานยนต์ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบรายละเอียด และศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าก๊อสชนิดต่างๆ สำลีสำหรับทำหัตถการ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิวและหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มใต้น้ำ พร้อมใบมีดตัดขยะ จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมติดตั้ง โดยวิธีคัดเลือก
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Brother MFC-9140CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๖๐-๑๒๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้ของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อไส้กรอง RO ชนิด membrane จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอสิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและล้างระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๕๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดเย็บผ้าและผ้าอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีโคลด์พลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
06 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride tablet ๕๐๐ mg จำนวน ๒,๔๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างเพื่อสำรวจออกแบบบรายละเอียด และศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
03 ก.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ขย ๖๓๒๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุดฟันกลุ่มเรซินคอมโพสิตชนิดนาโนไฮบริคและงานทันตกรรมทั่วไป จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานทันตกรรมสำหรับการกรอฟันและขัดแต่งฟัน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาชาที่ใช้ในทางทันตกรรมกลุ่ม Lidocaine เข็มฉีดยาที่ใช้ในทางทันตกรรม และวัสดุพิมพ์ปากและวัสดุอื่นๆ ในการอุดฟัน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ สำหรับรถยน์ 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ทะเบียน ขน ๖๖๘๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์หมวดสายสวนและชุดดูดของเสียจำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบถังน้ำ และระบบปั๊มน้ำ (อาคารบริการประชาชน) จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl citrate injection 0.5 mg/10 ml จำนวน 160 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl citrate injection 0.1 mg/2 ml จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฟ้าทะลายโจร 500 มิลลิกรัม/แคปซูล จำนวน 500 กล่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศภายในสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน รถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถ Ambulance ทะเบียนกบ-๓๖๗๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างเช็คระยะ ๑๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร รถยนต์ทะเบียน ขน-๖๖๗๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๗๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษกาวย่น ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๔๖๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับข้อเข่า จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์หมวดชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับบริเวณใกล้ข้อกระดูกชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์หมวดเข็มให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์หมวดเข็มฉีดยาและไซริงค์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๖๙๒๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๐-๐๐๐๘ จำนวน ๑ คัน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๒-๐๐๓๐ และรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๘ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๒-๐๐๒๙ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ขนาด ๒๔๕/๗๐ ๑๖ ๖๘๙) จำนวน ๔ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับทำป้ายจราจรและงานบำรุงป้าย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ยี่ห้อ Grundfos ครุภัณฑ์ 055-57-0293 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ ,๘ และ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๕ ชลบุรี, รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๖ ชลบุรี, รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๗ ชลบุรี,รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๔ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ยี่ห้อ RONGDA รุ่น RD-๓๖๐๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังระบบควบคุมเครื่องเสียงโดมอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (PATTAYA COUNTDOWN 2022)
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถเครน ขนาด ๒๕ ตัน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB ทะเบียนรถ ตค 3849 ชบ ครุภัณฑ์ 018-56-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผงกั้นโครงพีวีซี พร้อมพลาสติก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๔ คัน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ คัน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา) ประจำเดือน มิถุนายน 2564
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ควบคุมการทำงานอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controler) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอัดบรรจุอากาศหายใจ ที่ประจำรถยนต์ติดตั้งเครื่องอัดอากาศเบอร์ ๔๖ ทะเบียน ๘๕-๐๑๕๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) เมืองพัทยา โดยวิธีคัดเลือก
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคัดกรองการได้ยิน (AOE) สำหรับเด็ก หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๓๙-๖๐-๐๐๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะกระดูกขนาดเล็ก (ELECTRIC BONE DRILLING SET) แผนกห้องผ่าตัด หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๓-๕๙-๐๐๔๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเอกซเรย์ส่องตรวจชนิดเคลื่อนที่ Fluorscope C-ARM หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๐-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดถนน หมายเลขทะเบียน ถข-๒๔๓ ชลบุรี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (PATTAYA FIREWORKS FESTIVAL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงสำหรับอินเทอร์เน็ต จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย PS1 (ชายหาดวงศ์อมาตย์) ยี่ห้อ KSB หมายเลข 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ทะเบียน ๘๖-๒๙๙๖ ชลบุรี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (หิน,ทราย) และวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ยางแอสฟัลท์))
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ)
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗- ๐๑๔๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ Brother HL-2250 จำนวน ๒ เครื่อง ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๖๓๓,๔๒๐-๔๙-๐๖๓๘,๔๒๐-๔๙-๐๖๖๖ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเมืองพัทยา
23 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์ ๓) จำนวน ๖ รายการ
23 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารน้ำทางหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ฯ เครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ (เชิญพิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า อาคารเรียน ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗ ระบบไฟฟ้าสนาม และห้องน้ำโรงเรียนเมืองพัทยา ๘ (พัทธยานุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๐ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๓-๙๑๓๑ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SINDOH ครุภัณฑ์ 417-62-0199 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขธ ๑๗๑๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พัทยาและนาเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง)
19 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ สถานี PJ1 ยี่ห้อ GRUNDFOS จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ รายการ สำหรับรถยนต์ ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องพิมพ์ป้ายโฆษณาพร้อมอุปกรณ์ควบคุม) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมท่อจ่ายลมเย็น-ส่งเย็น ระบบชิลเลอร์และฝ้าเพดานโถง OPD อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนเมืองพัทยา๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา๙ (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๖๒๗ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๗-๐๐๑๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำแก๊ส) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขุดเจาะปลูกต้นไม้ พร้อมดอกเจาะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำ ๓ เฟส แบบซับเมอร์ส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ขษ๗๖๗๗ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๒-๕๙-๐๒๐๖ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อไส้กรอง RO ชนิด membrane จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับฉีดวัคซีนโควิด-๑๙(COVID-๑๙) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center ๑๓๓๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสาย UTP ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโรงเรียนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล ๒๖๗๙ ชลบุรี และรถยนต์ หมายเลขทะเบียน งจ ๔๖๑๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ตค ๘๓๑๘ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๒-๐๐๓๐ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Midazolam injection ๕ mg/ml จำนวน ๙๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albumin infusion ๒๐%, ๕๐ ml จำนวน ๑๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เร่งด่วน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมืองพัทยา
09 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน ขข-๗๓๖๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ส.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำ ๓ คัน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขย ๘๑๓๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๑๙๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ยี่ห้อ JCB ทะเบียน ตค ๙๐๐๑ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๑๘-๖๓-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า(อาคารบริการประชาชน) หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๗-๔๙-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337
04 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืิอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา และโครงการจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา
03 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับเอวและหลังชนิดไทเทเนียมขนาดเล็กและชุดเหล็กดามกระดูกภายนอก Externalfixator จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับแขน ขา เอวและหลัง ชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษและไทเทเนียมขนาดเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ (ระยะเวลา ๓๖ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ส.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศฯประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานหาดตาแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศฯประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการสนอราคาจ้างเหมาเรือโดยสาร ขนาด ๒ ชั้น จำนวน ๖ วัน วันที่ ๓,๑๐,๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันที่ ๘,๑๖,๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดทดสอบแบคทีเรียและคลอรีนในน้ำดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (สื่อพัฒนาการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย) จำนวน ๒๔ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2564 ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๖๕๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
27 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙๖ รายการ
23 ก.ค. 2564 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะเวลา 36 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ๓ เฟส อาคารเรียนอนุบาลและติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างโดยรอบอาคารเรียนของโรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดเรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กอ ๒๑๗๔ ชลบุรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๑๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ขก ๗๑๐๘ ชลบุรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๑๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ยี่ห้อ มิตซูบิชิ ทะเบียน ๘๓-๓๙๕๖ ชบ เลขครุภัณฑ์ ๐๑๗-๔๔-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ผผ ๒๖๒๘ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๑๙๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โครงการเพิ่มการเข้าถึงการรับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ของประชาชนเมืองพัทยา โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เสาธงไม้) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Chlorhexidine gluconate ๔% ๑๐๐๐ ml จำนวน ๖๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ใหม่
20 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสียเมาเทนบีช ยี่ห้อ GRUNDFOS จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์กระบะ รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ และรถยนต์ตู้ของสำนักการศึกษาและโรงเรียนเมืองพัทยา ๙ (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ หมวดท่อช่วยหายใจและท่อเจาะคอ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและเครื่องมือในงานทันตกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัยและทันตกรรมทั่วไป จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือยางไฟเบอร์กลาส จำนวน ๓ ลำ (เบอร์ ๒๔๑,๕๐๓,๕๐๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับสะโพกและข้อเข่าเทียมชนิดมีเบ้าและไม่มีเบ้าหัว ๒ ชั้นแบบสารยึดกระดูกผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ใหม่
19 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใหม่
16 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์การแพทย์หมวดชุดพ่นละอองฝอยและหน้ากากพ่นยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนภายใจชุมชนเกาะล้าน ๑๕ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถตักหน้าขุดหลังและรถบรรทุกดั๊มพ์ จำนวน ๓ คัน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะตรวจการณ์ ทะเบียน ขน ๖๖๗๑ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๘๑ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ์อมาตย์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบตรวจสอบอุณหภูมิพร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์ จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองซิปใสและซองซิปสีชาสำหรับใส่ยาผู้ป่วย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่ม อุปกรณ์เกี่ยวกับการทำแผลและหัตถการ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ทั่วไป จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่รถกระบะรุ่นยกสูง ๔ ประตู ขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน งฉ-๔๘๖๗ ชลบุรี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๐-๐๒๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ค. 2564 ร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-๓๘๙๖ ชลบุรี,รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผข-๘๐๓๒ ชลบุรี,รถยนต์หมายเลขทะเบียน ผย-๖๖๑๓ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับแผนกจ่ายกลาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
08 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับแผนกจ่ายกลาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
08 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่ม อุปกรณ์เกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์เกี่ยวกับทางเดินหายใจ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๒๕-๕๐-๐๐๒๓ ยี่ห้อ Best Fogger โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือห้องสมุด) จำนวน ๑๕๑ รายการ สำหรับโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(แบบเรียนและแบบฝึกหัด) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๘๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ค. 2564 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกรีฑาในร่มและอาคาร canteen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2564 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการให้บริการการบริหารจัดการและการดำเนินงานในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะเวลา 36 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ ๕๐๘๓ ชลบุรี เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๒๐ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การดำเนินการจัดหาเอกชนร่วมลงทุนกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร โดยวิธีคัดเลือก
05 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์กลุ่มป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่ม เข็มฉีดยาไซริงค์และชุดให้น้ำเกลือ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่ม อุปกรณ์ตามกระดูกและข้อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ๕๒๑๔ ชลบุรี จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการเพิ่มการเข้าถึงการับวัคซีนป้องกันโควิด ๑๙ ของประชาชนเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุก ๓ คัน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสี ยี่ห้อ Konica Minolta หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๑๔๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2564 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องแสงสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด ๖๐ วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketorolac tromethamine sterile solution ๓๐ mg/ml (๑ ml) ๑๐ หลอด/กล่อง จำนวน ๔๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน Quadrivalent Influenza Vaccine ๐.๕ ml/๑ dose ๑ dose/กล่อง จำนวน ๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับผ่าตัดไหล่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย) จำนวน ๕๙ รายการ)
28 มิ.ย. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนภายในชุมชนเกาะล้าน ๑๕ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังกวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กำจัดเหา จำนวน ๔ รายการ (โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียน ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ของประชาชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายจุดลงทะเบียนรับวัคซีนซิโนฟาร์มและเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ รายการ โครงการสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด ๑๙ ของประชาชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่และกรอบใบประกาศนียบัตร จำนวน ๒ รายการ โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ์อมาตย์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
24 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา ๘๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน ผต ๖๘๙๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น Laserjet P๔๕๑๕N หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๐-๕๕-๑๓๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Manidipine tablet ๒๐ mg จำนวน ๑,๕๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้กับรถยนต์ ๒ คัน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารโรงฝึกงานและอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเมืองพัทยา๖ (วัดธรรมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพรประภานิมิต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2564 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2564 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนภายในชุมชนเกาะล้าน 15 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2564 ร่างประกาศฯ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มิ.ย. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์ ขนาด 60 วัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกระบะ หมายเลขทะเบียน ขว ๔๑๒๘ ชลบุรี จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (นมโครงการเยียวยา) สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มิ.ย. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ์อมาตย์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบป้องกันน้ำท่วม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา ๖ (วัดธรรมสามัคคี)
17 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ตค ๔๓๘๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับแพทย์แผนไทย จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของออกซิเจน (OXYGEN CELL) และอุปกรณ์สำหรับเครื่องดมยาสลบ (OXYGEN SENSOR) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง แผนการจัดซื้ดจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 7 โครงการ
15 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและยาฉีดรักษาโรคกระเพาะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกการประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียพื้นที่พัทยาและนาเกลือ เมืองพัทยา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
11 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกรีฑาในร่มและอาคาร canteen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ กลุ่มผ้าก๊อซและสำลี จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖๘ เมตร จำนวน ๑ คัน
10 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน ขธ-๓๕๓๘ ชลบุรี หมายเลขครุุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบและตรวจสอบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาเรือโดยสาร ขนาด ๒ ชั้น วันที่ ๑๐,๑๑ และ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โครงการสนับสนุนการเข้าถึงการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของประชาชนชาวเกาะล้านเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มบรรจุขนาด ๓๕๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ รายการ โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรแห้ง จำนวน ๗ รายการ โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ประเภท ๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซรุ่มแก้พิษงู จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan potassium tablet ๕๐ mg จำนวน ๑,๐๙๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ๋อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนาและเครื่องถ่ายเอกสารของฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะขนาดเล็กและรถบรรทุกขยะ ๖ ล้อ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบตรวจสอบและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนท้องถนนในพื้นที่เมืองพัทยา
02 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-M420U หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๙๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จำนวน ๑๑ รายการ โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลทางการแพทย์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารและอุปกรณ์โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริการสาธารณสุขเชิงรุกเคลื่อนที่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฉีดและสารน้ำ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันบาดทะยักและวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Octreotide amp. ๐.๑ mg/ml (๑ ml)/หลอด จำนวน ๖๕๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Cefixime dry syrup ๑๐๐ mg/๕ ml (๓๐ ml/ขวด) จำนวน ๖๐ กลอ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำตาเทียมและแคลเซียมบำรุง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพรชนิดเม็ด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา (ระยะเวลา ๔ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
28 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์) สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ค. 2564 ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารกรีฑาในร่มและอาคาร canteen ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา (ระยะเวลา ๙ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ค. 2564 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๑ รายการ โครงการการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน จำนวน ๒ รายการ โครงการการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ แก่ประชาชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงสำหรับอินเทอร์เน็ต จำนวน ๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร ๙๕๓๕ ชลบุรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๑๒๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Immunoglobulin anti-rabies amp. ๔๐๐ iu/๒ ml จำนวน ๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือขนส่งรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบแขนสั้น ไปยังเกาะล้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) จำนวน ๑,๐๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ
18 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย(Next Generation Firewall)แบบที่ ๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฉีดคซีนโควิด-๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมตัวอักษร สแตนเลสแฮร์ไลน์ยกขอบ ของศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 83-9130 ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วัสดุสำนักงาน (เอกสารหลักฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพรประภานิมิต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ หมายเลขทะเบียน ขร ๕๘๕๔ ชบ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ อีซูซุ รุ่นเอฟทีอาร์ ทะเบียน 84-2395 ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ๓ เฟส โรงเรียนเมืองพัทยา ๑ อาคารอนุบาล,อาคาร ๒ ชั้น ๑-๓ และระบบเมนตู้ควบคุมไฟห้องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 119 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นง ๒๗๔๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับสะโพกชนิดมีเบ้าแบบไม่ใช้สารยึดกระดูกและเบ้าหัวสองชั้น Bipolar จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถ เครื่องดูดทรายและตะกอนพร้อมถังยก ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 84-7521 ชบ ครุภัณฑ์ 043-51-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Omeprazole capsule ๒๐ mg จำนวน ๑,๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albumin infusion ๒๐% (๕๐ ml) จำนวน ๒๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทางเชื่อมอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และทางเชื่อมอาคารจอดรถยนต์ศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๔๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่รถยนต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์เลเซอร์,เครื่องพิมพ์อิงค์แท็งค์สี(เครื่องปริ้นเตอร์)ของสำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนา โรงเรียนเมืองพัทยา๓,๘ และ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารของอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๐-๔๗-๐๐๐๑ ตั้งแต่ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาด เติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ฯ เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ ทะเบียน ขย ๕๒๐๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะตรวจการณ์ ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน กธ ๓๑๘๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเลเซอร์สีดำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๖๘๕๓ ชลบุรี จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสาร SINDOH หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๓-๐๒๐๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ จำนวน 3 คัน หมายเลขทะเบียน ขร 4670 ชบ. หมายเลขทะเบียน ขย 1041 ชบ. และหมายเลขทะเบียน ขจ 4671 ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับสะโพกชนิดมีเบ้าแบบใช้สารยึดกระดูกและเบ้าหัวสองชั้น Bipolar จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อหน่วงน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 81 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยพรประภานิมิต 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2564 ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค บุคลากรในสังกัดเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์กล้องดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๒-๐๒๗๙
19 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ๒ท-๕๔๙๖ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๘-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๓ เฟส อาคารเรียน๒ ชั้น๑,๒,๓และเดินท่อร้อยสายไฟเก็บระบบสายไฟ อาคารเรียน๑,๒,๓ของโรงเรียนเมืองพัทยา๕(บ้านเนินพัทธยาเหนือ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน นค ๕๐๓๖ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๘-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๓๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ Konica Minolta หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๑๕๔ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ยี่ห้อ OKI หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๖-๐๖๘๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๗๙๐ และเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๗๘๘ จำนวน ๒ เครื่่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา ๒๑ (อพาร์เมนต์ณัฐพัชรา) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คัดกรอง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๓๓๕ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๒ ชลบุรี จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Podophyllin solution ๒๕% (๑๕ ml) จำนวน ๒๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสืออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) จำนวน ๑.๐๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน(กิจกรรมอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายอิ้งค์เจ็ทบนพื้นที่ไวนิล (ป้ายชื่อกิจกรรมที่อบรม) เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน (กิจกรรมอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๔)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผย ๙๒๗๔ ชลบุรี จำนวน ๑๐๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ประจำบ่อบำบัดน้ำเสีย ๒ แห่ง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๑๕๐๓ และหมายเลข ๔๒๐-๕๘-๑๕๓๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าผ้าความรู้สุขภาพ จำนวน ๑ รายการ ( โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง เลี่ยงโรค บุคลากรในสังกัดเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใส่สารคัดหลั่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานผ่าตัดไหล่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกหางเหยี่ยว ชนิด 6 ล้อ ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน 84-7523 ชบ ครุภัณฑ์ 026-51-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดกิจกรรมนันทนาเพื่อเยาวชน (กิจกรรมอบรมทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕ต๔) พิมพ์อิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ทะเบียน ขพ ๖๕๘๓ ชลบุรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ยี่ห้อ OLYMPIA รุ่น Comfortype M ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๔-๔๔-๐๑๐๐ และเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SINDOH รุ่น ๖๐๑ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๗-๖๐-๐๒๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ FUJI Xerox รุ่น CM ๓๐๖ df ครุภัณฑ์เลขที่ ๕๑๐-๕๙-๑๑๑๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางลดระดับพัทยากลาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๔-๓๘๐๗ ชลบุรี จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล พร้อมโครง สำหรับประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม งานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล พร้อมเค้าโครง สำหรับประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม งานประเพณีวันไหลเมืองพัทยา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เครื่องไทยธรรม และค่าเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม งานประเพณีวันไหลนาเกลือในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์ นาเกลือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ ๑๑ ทะเบียน ผค ๘๖๔๔ ชบ.จำนวน ๒๑ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๙-๐๐๒๐ และ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ ๑๓ ทะเบียน ผค ๘๖๔๕ ชบ.จำนวน ๑๐ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๙-๐๐๒๒ โดย
02 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๓ เครื่อง ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL ๒๐๒๑) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจน้ำตาลจากปลายนิ้ว จำนวน ๓๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตรและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถAmbulance ทะเบียน งค-๔๔๖๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๐-๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือยางตรวจการณ์ เบอร์ ๒๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๔๐ และเรือยางตรวจการณ์ เบอร์ ๒๔๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องติดตามคลื่นหัวใจลักษณะชีพ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๕-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมไดสตาร์ทรถ Ambulance ทะเบียน กบ-๓๖๗๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ เครื่อง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ดังนี้ ๔๑๖-๕๗-๐๒๗๔,๔๑๖-๕๗-๓๙๕๖,๔๑๖-๕๗-๓๙๕๐,๔๑๖-๕๖-๒๐๓๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๙๐,๐๐๐ กิโลเมตร และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถพยาบาล Ambulance ทะเบียน-ขษ-๙๘๔๘ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 เม.ย. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๗๙๔๑ ชลบุรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดติดตั้งจุ่มใต้น้ำ พร้อมใบมีดตัดขยะ จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยบริเวณใกล้ข้อกระดูกชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ สำหรับหัวโพรงกระดูกต้นขา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับสะโพกและข้อเข่าเทียมชนิดสารยึดกระดูกผสมยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 119 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างศึกษาข้อมูลเชิงลึกและความเป็นไปได้ของเมืองพัทยาในการจัดงานแสดงสินค้าระดับโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มี.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) จำนวน ๑,๐๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มฉีดยาห้ามเลือดกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จำนวน ๒๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา (ระยะเวลา ๒ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๓๐,๐๐๐ กิโลเมตรและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถAmbulance ทะเบียน กบ-๓๖๗๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ตัวที่ ๑ อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขและอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและลิฟต์ตัวที่ ๒ อาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๔๗-๐๐๐๑,๖๓๒-๕๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน ขษ ๙๖๘๒ ชลบุรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๙ ๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าห้องประชุมในการอบรม จำนวน ๑ รายการ (โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๙-๐๑๘๕ และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ HP Laserjet เลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๘-๐๙๗๔ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ KYOCERA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๓-๐๐๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
29 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โครงการส่งเสริมแและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Filgrastim sterile solution ๓๐๐ mcg/ml จำนวน ๖๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารอาหารทางหลอดเลือด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง (เบนซิน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือในการผ่าตัดงานแมกซิโลเฟเชียล จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Octreotide ๑๐๐ mcg / ๑ ml injection ๑ ml จำนวน ๔๕๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ sodium chloride solution irrigation ๑,๐๐๐ ml จำนวน ๕,๓๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Insulin aspart ๓๐% + Insulin aspart protamine ๗๐% sterile susp ๑๐๐ iu/ml,๓ ml จำนวน ๑๗๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์พร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร พร้อมพิมพ์รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร (D.A.R.E.) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ทะเบียน ๘๓-๗๙๓๐ ชบ (๐๐๒-๕๗-๐๐๕๘) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ๕ คัน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขต ๔๐๖๙ ชลบุรี,รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขค ๓๕๐๓ ชลบุรี และรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขต ๓๕๐๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๔๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโล่รางวัลและแตรลมกระป๋อง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม,น้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ ในโครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสายคล้องแขนและไม้แปปสเมียร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กพ ๔๐๗๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๙๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์ ทุ่น และเต็นท์ จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเรือเร็วสำหรับกรรมการ พร้อมคนขับเรือและเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุมสำหรับใช้ตลอดการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำแรงดันภายในอาคารกรีฑาในร่ม จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin ๔,๐๐๐ IU Injection จำนวน ๖,๗๒๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณ จำนวน ๑ รายการ (โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๘ ล้อ ๒ ชั้น จำนวน ๑ รายการ (โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศ แผนกผู้ป่วยพิเศษ ชั้น๔ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร ๙๕๓๕ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๐-๐๑๒๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบสัญญาแจ้งเพลิงไหม้ (Fire Alarm) หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๐-๕๒-๐๐๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่รถฟาร์มแทรคเตอร์ รถกระเช้าไฟฟ้า รถบรรทุกอเนกประสงค์ และรถกระบะ จำนวน ๙ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
19 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุนเพื่อพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
19 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการศึกษา สำรวจ ออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือและระบบการขนส่งทางทะเลรองรับนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
18 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับแขนและขาชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภค เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
18 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จราจร (แผงจราจร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปรับปรุงพื้นโถงทางเดิน ชั้น ๒ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุสีจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร CANON รุ่น IR-๓๓๐๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๘-๐๑๖๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ PANASONIC รุ่น PT- LB332 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๖-๖๐-๐๔๗๓ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายในสนามและซุ้ม จำนวน ๕ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา เหนือ-ใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยาฯ
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะบรรทุก ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน ผก 9497 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ติดซองยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน หมายเลขทะเบียน งค ๔๔๖๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๖-๐๐๒๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ชำรุดตามระยะการใช้งาน ขธ-๓๕๓๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ UNIMASTER หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๑๓๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศ ผู้ชนะการเานอราคาจ้างโครงการพัทยาสดใส ประทับใจไม่รู้ลืม PATTAYA COLORFUL 2021 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา ๒๑ (อพาร์เมนต์ณัฐพัชรา) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปั๊มน้ำแรงดันสูงในระบบ RO ของอาคารบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวน สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมชุดกรองน้ำระบบ RO ประจำระบบบำบัดน้ำเสียหาดแสม สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2564 ร่างฯ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถเครนไฮดรอลิค ๘๔-๔๐๙๐,รถกระเช้าไฟฟ้า ๘๕-๗๕๒๓,รถกระบะอีซูซุ ขน-๖๖๗๓,รถยนต์กระบะ กบ-๔๙๓๑,รถบดถนนแบบสั่นสะเทือน ถ-๐๐๘๖ จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะตรวจการณ์ ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน กบ ๔๙๓๒ ชลบุรี หมายเลขทะเบียน ขน ๖๖๗๒ ชลบุรี และหมายเลขทะเบียน ขอ ๕๐๑๑ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการทำแผลผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๑ รายการ โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา น่าอยู่ น่ามอง ฟุตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพัทยาใต้แยกสายสามเชื่อมถนนชายหาดพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โรงเรียนเมืองพัทยา ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีอเนกประสงค์สำเร็จรูป จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับไหปลาร้าและส่วนขาชนิดเกลียวธรรมดา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วย สำหรับส่วนแขนชนิดเกลียวธรรมดา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๕ รายการ โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์อาคารศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล ตั้งแต่กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางทันตกรรมที่เกี่ยวกับการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและกระดูก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารเรียน ๖ ชั้น ๑,๒,๓,๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อสลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP รุ่น MX-M453U หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๑๑๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน ยก ๗๙๑๙ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๕๙ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ยี่ห้ออิซูซุ หมายเลขทะเบียน ขง ๒๙๖๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๑๒๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์สำเนา,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) และเครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๔,๖ และ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน ขน ๖๖๘๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๖๗ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Hydralazine hydrochloride tablet ๒๕ mg จำนวน ๗๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ จำนวน ๒ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI รุ่น C๓๐๑DN หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๙-๑๑๐๘ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump 4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กบ ๙๒๙๗ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๘๙ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Harddisk) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อImmunoglobulin anti-clostridium tet prefill syrg ๒๕๐ iu(๑ ml) จำนวน ๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อไส้กรอง RO ชนิด membrane จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกอเนกประสงค์ ช่วงยาวพิเศษ ๖ ล้อ ตอนท้ายเป็นกระบะเหล็ก จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับวางยาสลบและอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 36) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์มาสด้า หมายเลขทะเบียน ผต ๘๒๓๗ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๑๒๔ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๓ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๒-๕๖-๐๑๔๒,๒๓๘-๕๖-๐๐๑๒,๒๕๙-๖๐-๐๒๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุสีจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านบ้านครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือห้องสมุด) จำนวน ๑,๐๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้ายบอกพื้นที่กิจกรรมชุมชนชัยพรวิถี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มี.ค. 2564 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา ๒๑ (อพาร์เมนต์ณัฐพัชรา) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มี.ค. 2564 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มี.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) จำนวน ๑๘๐ ถัง โดยวิธีคัดเลือก
03 มี.ค. 2564 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL ๒๐๒๑) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2564 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
02 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดติดตั้งจุ่มใต้น้ำ พร้อมใบมีดตัดขยะ จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2564 ปราะกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดคววามสูงไม่น้อยกว่า ๖๘ เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะและเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (เชือกใยยักษ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำความสะอาดขนาดใหญ่ ชบ ซค ๔๗๔ และรถฟาร์มแทร็กเตอร์ ทะเบียน ชบ ตค ๖๙๒๓ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (แบตเตอรี่เรือยางไฟเบอร์กลาส ๗ ลำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มี.ค. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ertapenem sodium powder ๑,๐๐๐ mg จำนวน ๔๘๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารอาหารทางหลอดเลือด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาเช่าเวทีพร้อมโครงหลังคา ระบบแสงสี พร้อมติดตั้งฉากหลังเวทีและจัดทำป้ายหลังเวทีงานแถลงข่าว โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ รายการ โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างทำโล่รางวัลอะคริลิค จำนวน ๔ รายการ โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างเหมาเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงกลางแจ้ง โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างชุดการแสดงดนตรี จำนวน ๓ รายการ โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน ระยะที่ ๒ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 3 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถนั่งส่วนกลาง (เบนซิน) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ก.พ. 2564 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin ๔,๐๐๐ IU Injection จำนวน ๖,๗๒๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับป้องกันการติดเชื้อ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (หัวเชื้อจุลินทรีย์ชนิดผงเข้มข้น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กู้ภัยและดับเพลิงชนิดบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร เบอร์ ๑๐ หมายเลขทะเบียน ผห ๑๓๕๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ก.พ. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยไฮโดรเจนเปอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2564 ร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL ๒๐๒๑) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินการ จำนวน ๓ รายการ (โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ตลาดเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียนเเละเเบบฝึกหัด (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบผสมร้อน จำนวน ๗ รายการ เลขครุณฑ์ ๐๖๒-๕๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานควบคุมโรค จำนวน ๓ รายการ (โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อGPO Alcohol Gel ๔ KG.โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตลาดเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ (วัสดุสีจราจรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์เบอร์ ๓๖๑ จำนวน ๒๗ รายการ ทะเบียนเรือ ๔๗๖๗-๐๐๑๗๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๔๘-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล ระยะที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.พ. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารน้ำทดแทนปริมาณของเหลวในร่างกายและใช้ผสมยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเซ็นเตอร์และล้างถังคอนเดนเซอร์ของเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อน เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนก๊าซน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๐๑-๕๖-๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เกาะกลางถนนสุขุมวิทและป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์(โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน ๑ โครงการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันโรค จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๔ รายการ (โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา จำนวน ๗ รายการ (โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 36) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๔๙-๑๔๑๕ , ๔๑๖-๔๙-๑๔๑๘ , ๔๑๖-๔๘-๐๕๓๐ , ๔๑๖-๕๙-๖๔๔๗ และ ๔๑๖-๕๙-๖๔๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2564 ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบปลิวและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ไวนิลพิมพ์อิงค์เจ็ท ขนาด ๑x๔ เมตร จำนวน ๓๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์แฟ้มประวัติ) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.พ. 2564 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดติดตั้งจุ่มใต้น้ำ พร้อมใบมีดตัดขยะ จำนวน ๑๔ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน ๘๔-๗๑๙๔ ชบ และรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๓-๖๘๘๔ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ผผ ๒๖๒๗ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๘-๐๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือยางไฟเบอร์กลาสเบอร์ ๕๐๕ ทะเบียนเรือ ๕๙๐๐-๐๒๖๒๓ จำนวน ๒๗ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๙-๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simethicone ๘๐ mg tablet จำนวน ๑๔๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Immunoglobulin anti-rabies vial ๑,๐๐๐ iu/๕ ml (๕ ml) จำนวน ๒๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อEthyl alcohol ๗๐% ๖๐ ml จำนวน ๓,๖๐๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจ้างทำป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการร่วมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา น่าอยู่ น่ามอง ฟุตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อความรู้สุขภาพ จำนวน ๒ รายการ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ (รถยก) หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๖ ชลบุรี ยี่ห้อ ISUZU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2564 ร่างประกวดราคาซื้อยา Erythropoietin ๔,๐๐๐ IU Injection จำนวน ๖,๗๒๐ ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e-STUDIO ๒๐๗ ครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๑-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน ๕ รายการ (โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ความบกพร่องทางร่างกาย จำนวน ๔ รายการ โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะโฟเมก้าขาว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ก.พ. 2564 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง