กองพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
04 ต.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ต.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเกวียนกัณฑ์ เช่าควายเทียมเกวียน เจ้าหน้าที่ดูแลควาย พร้อมค่าขนส่งไป-กลับ (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงประกอบขบวนเกวียนกัณฑ์ ประกอบเรื่องราวนิทานพระเวสสันดร ชาดก (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิ้งเจ็ทบนพื้นไวนิล ป้ายคำขวัญ พร้อมใส่แกนอลูมิเนียม (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเกวียนกัณฑ์ ประกอบเรื่องราวนิทานพระเวสสันดรชาดกในพระพุทธศาสนา (โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ต.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ต.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ำเสียหาดวงศ์อมาตย์ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 โดยวิธีเฉพาเจาะจง
30 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผนกจักษุโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ก.ย. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อชุดจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
28 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Midazolam injection ๕ mg/ ml จำนวน ๖๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Fentanyl injection ๐.๑ mg/๒ ml, ๒ ml จำนวน ๑๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ซื้อสารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ (ไบโอออร์แกนิค) โดยวิธีคัดเลือก
27 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียนซอย 17 (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีคัดเลือก
26 ก.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชนและอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารทำความสะอาดชีวบำบัดอเนกประสงค์ไบโอออร์แกนิค ขนาด ๒๐ลิตร/ถัง) จำนวน ๖๗ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารสำหรับผู้พิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
22 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา(วัสดุสื่อการเรียนรู้ด้านกีฬาเด็กปฐมวัย) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ (แบตเตอรี่ รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๘ ชลบุรี รถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค ๘๓๑๙ ชลบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคารหลักเเละอาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครีมทาแผ่นอิเลคโทรด,ท่อช่วยหายใจ,สายดูดเสมหะ,ที่ครอบตาด้านขวา,สายสวนปัสสาวะ,สายยางรัดแขนสีน้ำตาล,กระบอกปัสสาวะผู้ชาย และหมวกคลุมผมตัวหนอน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถานพยาบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โดมสีขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอัฒจันทร์ที่นั่งชม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร (ชาย) ดำเนินรายการตามกำหนดการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิธีกร (หญิง) ดำเนินรายการตามกำหนดการ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพื้นฟลอร์ เช่าเวที และจ้างเหมาเอฟเฟ็กส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุม ๑๓๒ (VIP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๔ รายการ (รถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๔-๒๓๘๓ ชลบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โดมสีขาว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลและโล่รางวัล จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music on the Beach 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการจัดกิจกรรมดนตรีบนชายหาด Music on the Beach 2022) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ผค-๘๔๐๓ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเรือยางตรวจการณ์ เบอร์ ๒๔๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๘-๐๐๔๐ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (กำจัดสิ่งปฏิกูล) ทะเบียน ชบ. 84-1330 ทะเบียน ชบ. 84-1332 และรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ทะเบียน ชบ. 84-8557 จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับแผนกทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อช่วยหายใจ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแผนกจักษุโรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๐๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
14 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน นง ๓๙๘๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับให้สารน้ำและชุดสวนหลอดเลือด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงบรรจุศพสีขาว จำนวน ๓๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายในสนาม ป้ายประชาสัมพันธ์ และซุ้ม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๗๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๑๖๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาดิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาและเวชภัณฑ์) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoietin Alfa ๔,๐๐๐ IU และ Insulin Aspart ๓๐% + Insulin aspart protamine ๗๐% strerile suspension ๑๐๐ iu/๑ml (๓ ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาด ๑๖๐ ลิตร แบบ ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและแบตเตอรี่ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนปัสสาวะ,ขดลวดนำ,ท่อช่วยหายใจ,ผ้าเทปและท่อระบายทรวงอก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นทดสอบเครื่องนึ่งและเวชภัณฑ์จ่ายกลางอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำลีพันไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มและกระบอกฉีดยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับเด็ก จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายให้อาหารทางจมูกและหางปลาพลาสติก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสุนัขจรจัดเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
12 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมพัทยาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรร์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผย ๖๖๑๔ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๘๕ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผค ๑๘๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๑๐๕ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ขน ๖๖๗๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๑๘๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบผลิตอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งราวสเเตนเลสด้านหน้าเเละด้านข้างโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ (ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน นง ๓๙๘๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานทำแผลและหัตถการต่างๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้อง Data Center เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ย. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ออกแบบถนนสาย ฌ 16 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
08 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับช่วยหายใจ ใบมีดผ่าตัดและชุดให้อาหารเด็ก จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อAtorvastatin ๔๐ mg tablet จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศขนาด ๖๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนพัทยากลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกภายในกลุ่มกฎหมาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride tablet ๕๐๐ mg จำนวน ๘๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ รถยนต์กระบะ ๔ ประตู ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒,๓,๔,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๔ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ๐.๙ % Sodium Chloride (NSS) Injection ขนาด ๑๐๐ Ml และขนาด ๑๐๐๐ Ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่ refrigerator ยี่ห้อ ACCUPLUS รุ่น P700 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยาศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องดักขยะหยาบ ขนาด ๓.๐๐ x ๗.๗๐ ม. ยี่ห้อ EMICO-K.C.P. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยจุฬารัตน์ (แยกต้นมะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยหนองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ขนาด ๑๒ TB จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ (ของรถยนต์ทะเบียน ผค-๑๘๔ ชลบุรี เเละ ผค-๘๔๐๓ ชลบุรี ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 48 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๙-๕๒-๐๒๗๗ , ๒๕๙-๕๒-๐๓๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเบบเหมารายปีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสุนัขจรจัดเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับแขนชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปา (จ่ายลง) อาคารหอพักแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๑-๖๐-๐๑๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบคลัทช์ รถ Ambulance ทะเบียน กบ ๓๖๗๒ ชบ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเเซมระบบปั๊มดับเพลิง Fire Pump โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๕-๕๗-๐๐๒๖ , ๒๖๕-๕๗-๐๐๒๙ , ๒๖๕-๕๘-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (เชือกใยยักษ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือเจ็ตสกีกู้ชีพ เบอร์ ๒๐ และเบอร์ ๒๑ จำนวน ๒ ลำ ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๘๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๔ คัน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๓ คัน และปั๊มน้ำ ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาครีม Methyl salicylate 12.5 g + menthol 5.64 g + camphor 1.8 g + eucalyptus oil 1.8 g + eugenol 1.36 g balm 25 g จำนวน 3,000 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าวงดนตรีแสดงในพิธีปิดการแข่งขัน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ร่างประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซม รถยนต์หมายเลขทะเบียน นค ๕๘๘๖ ชลบุรี จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละล้างทำความสะอาดเครืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๑๒๑๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับรถเข็นด้านทางเข้า โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ทางรังสีวิทยา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตบอลชายหาด ลูกวอลเลย์บอลชายหาด ลูกเทนนิสชายหาด เสื้อ ถ้วยรางวัลและโล่รางวัล จำนวน ๘ รายการ (โครงการแข่งขัน PATTAYA BEACH GAMES) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการ PATTAYA BEACH GAMES) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น Bizhub ๓๖๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๑๔๐ จำนวน ๔ รายการ
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค ๔๓๘๓ ชลบุรี และทะเบียน ตค ๙๖๙ จำนวน ๒ คัน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือข้อบัญญัติเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๕ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ยี่ห้อ MG รุ่น ๒.๕ S หมายเลขทะเบียน จก ๔๓๖๓ ชลบุรี จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๗๓ แยก๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่่าอุปกรร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าอัฒจันทร์ที่นั่งชม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ-๔๕๑๒ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๗-๐๐๖๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขันกีฬาเทนนิสชายหาด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์สีขาว และเต็นท์โค้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามฟุตบอลชายหาดและเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-37-1966 , 420-61-1716 และ 420-44-0170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าจอLED สำหรับป้ายสกอร์บอร์ด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๕๕๗๕ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๕๘-๐๐๐๖ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมสายใยแก้วนำแสงบริเวณพื้นที่ศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน โรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๘ และ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูบานเลื่อนห้องประชุม และห้องครัวภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมือพัทยา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นผิวภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๖-๕๘-๐๐๐๓ เเละ ๗๐๑-๕๖-๐๑๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบปั๊มบ่อบำบัดตัวที่ ๑ โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เเละอะไหล่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล-๖๕๕๔ ชลบุรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพเเละเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน ๘๖-๘ต๒๑ ชลบุรี จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ DAIKIN ชนิดแขวน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๐-๑๕๗๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Remdesivir ๑๐๐ mg powder for concentrate for solution for infusion จำนวน ๑๕๐ vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Molnupiravir capsule ๒๐๐ mg จำนวน ๔๗๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสื่อ REM สำหรับติดบนตัวผู้ป่วยชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๑๖ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ปิดแผล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยในกระดูกส่วนเอวและสันหลังและวัสดุเสริมความแข็งแรงของปล้องกระดูก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Favipiravir tablet ๒๐๐ mg จำนวน ๑๒๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๐๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Ketorolac tromethamine sterile solution ๓๐ mg/ml (๑ ml) จำนวน ๒๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chloramphenicol eye ointment ๑๐ mg/๑ ml (๕ g) จำนวน ๖๐๐ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าทุ่นยาง เชือกร้อยทุ่นยาง สมอยึดทุ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Chlorpheniramine maleate tablet ๔ mg จำนวน กล่อง รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Albumin injection ๒๐% , ๕๐ ml จำนวน ๗๐ ไวแอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ รถอื่นๆ และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (แบตเตอรี่เเละยางรถยนต์) ของรถยนต์ ๔ คัน (หมายเลขทะเบียน กบ ๔๕๑๗ ชลบุรี , กบ ๔๙๓๓ ชลบุรี , กบ ๔๕๑๙ ชลบุรี และ กบ ๔๕๑๔ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๓ คัน หมายเลขทะเบียน ๘๕-๙๐๔๐ ชลบุรี หมายเลขทะเบียน ๘๕-๔๔๓๖ ชลบุรี และ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๒๓๑๔ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์สำเนา เครื่องถ่ายเอกสาร ของโรงเรียนเมืองพัทยา 1,2,4,8 และ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โรงเรียนเมืองพัทยา ๑ (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญและ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ ชนิดฉีดหมึก โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี,เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทสี ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๘-๑๐๐๕ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังแค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ (อาคารบริการประชาชน) และลิฟต์โดยสารอาคารจอดรถยนต์ศาลาว่าการเมืองพัทยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำราวบันไดสแตนเลส จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Meropenem sterile powder ๑,๐๐๐ mg จำนวน ๑๔๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเขาตาโล 1/2 (ดาบเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา 52 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพ เช็คระยะ เเละซ่อมเเซมรถยนต์ ทะเบียน กอ ๒๑๗๔ ชลบุรี จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำความสะอาดขนาดใหญ่ ทะเบียน ซค ๔๗๔ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๙-๖๐-๐๐๐๙ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถ ทะเบียน ขย ๕๒๐๕ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๗-๐๑๙๓ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับแผนกทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (เเบตเตอรี่เเละยางรถยนต์) รถยนต์ทะเบียน ขต-๔๐๖๙ ชลบุรี เเละทะเบียน ขค-๓๕๐๕ ชลบุรี จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ การเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาหลังช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ เริ่มผ่อนคลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน นง ๒๗๔๓ ชลบุรี จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค ยี่ห้อ อีซูซุ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลและอาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก ๔ ล้อของโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ และ รถยนต์กระบะ ๔ ประตู ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน กม ๔๑๐๕ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๑๐๖ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำยาฆ่าเชื้อ และวิตามิน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๑๖๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา , ศูนยฺ์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๗๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจัดจ้างสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมระบบโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๑-๕๒-๕๖๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเบบเหมารายปีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๘๖-๕๘-๐๐๐๓ เเละ ๗๐๑-๕๖-๐๑๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาเเบบเหมารายปีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๖ , ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๗ , ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๘ , ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๙ , ๒๕๗-๕๖-๐๐๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๘-๕๖-๐๐๑๑ เเละ ๒๓๘-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเบบเหมารายปี เครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๒-๐๒๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเบบเหมารายปีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๓๘-๕๖-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบผลิตอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าระบบไฟแสงสี และเครื่องเสียง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมราวสแตนเลสและชุดบังคับ ขึ้น-ลง ของทุ่นจอดเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกระเช้าไฟฟ้า 6 คัน จำนวน ๘๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๕ คัน ๗๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๖๘๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ดีด จำนวน ๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (แบบเรียนเเละเเบบฝึกหัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาเเละระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๙๗ รายการ สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เวชภัณฑ์) แอลกอฮอล์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผน จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาและอาคารจอดรถยนต์
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ(เครื่องปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ EPSON หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๖๑-๑๓๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ(เครื่องปริ้นเตอร์) ยี่ห้อ EPSON หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๖๑-๑๓๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ส.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง)จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) จำนวน ๑,๑๐๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องจักรหนัก จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเรือพยาบาล เบอร์ ๓๘๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๗-๕๗-๐๐๓๗ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoietin Alfa ๔,๐๐๐ IU และ Insulin Aspart ๓๐% + Insulin aspart protamine ๗๐% strerile suspension ๑๐๐ iu/๑ml (๓ ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารน้ำและวิตามิน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผน ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเหมาจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 4 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ HINO หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๑๓๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๔๘-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนสุขุมวิท-เทพประสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๖ เครื่อง ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจ ออกแบบถนนสาย ฌ 16 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2562 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงควบคุมวงจรประตูทางเข้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ PANASONIC หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๔-๐๑๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง ๑๕ นิ้ว พร้อมไมค์ลอย) จำนวน ๒๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบผลิตอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือยางท้องไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ เบอร์ ๒๔๑ เรือยางไฟเบอร์กลาส เบอร์ ๒๖๙ เรือยางไฟเบอร์กลาส เบอร์ ๕๐๔ และเรือตรวจการณ์เบอร์ ๓๖๑ จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดช่วยหายใจสำหรับเด็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ชนิดใช้ซ้ำสำหรับห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์สำหรับแผนกจ่ายกลาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ใช้ในช่องอกและสายระบายของเหลว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝาปิดไส้กรอง RO ของเครื่องสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี ๒๕๖๕)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกวาดและทำความสะอาดภายในเขตเมืองพัทยา
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกเฉพาะกิจ (กำจัดสิ่งปฏิกูล) ทะเบียน ชบ. 84-1330 ทะเบียน ชบ. 84-1332 และรถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดขยะด้านท้าย ทะเบียน ชบ. 84-8557 จำนวน 27 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับก่อนประถมศึกษา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จำนวน ๗๔๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (ระดับประถมศึกษา) จำนวน ๑,๑๖๙ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยจุฬารัตน์ (แยกต้นมะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกวดราคาซื้อAtorvastatin ๔๐ mg tablet จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยหนองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาต จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๒-๐๒๓๒,๒๖๔-๖๒-๐๒๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการซื้อวัสดุก่อสร้าง
16 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เเบบโลหะทางอิตาลีและเหรียญรางวัล จำนวน ๕ รายการ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าเเละวิทยุ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัยแบบคล้องหู จำนวน ๓,๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ รายการ โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา น่าอยู่ น่ามอง ฟุตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเรือเร็วสำหรับกรรมการพร้อมคนขับเรือ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายในสนามแข่งขัน และซุ้ม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน นค 5036 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีความเร็วสูง ยี่ห้อ Ricoh หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๑๐-๕๓-๐๕๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ทะเบียน ๘๕-๕๒๔๒ ชลบุรีและทะเบียน ขข-๗๓๖๒ ชลบุรีจำนวน ๒ คัน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง เบอร์ ๓๗ และเบอร์ ๓๘ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามแข่งขัน และจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์สีขาว และเต็นท์โดมสีขาว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๓ หัวตรวจ แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ร่าง ประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoietin Alfa ๔,๐๐๐ IU และ Insulin Aspart ๓๐% + Insulin aspart protamine ๗๐% strerile suspension ๑๐๐ iu/๑ml (๓ ml) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน 4 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย พิมพ์อิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิล พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๒-๐๒๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา (กีฬาเซปักตะกร้อ) สำหรับใช้ในโครงการเเข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาเเละผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓ รายการ โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัลแบบโลหะทรงอิตาลี จำนวน ๓ รายการ สำหรับใช้ในโครงการเเข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเหมาจัดทำเกียรติบัตร จำนวน 4 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ พิมพ์อิงค์เจ็ทบนพื้นไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมเครื่องเสียง จำนวน 5 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสนามกีฬา จำนวน 2 รายการ (โครงการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นสนามการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จำนวน ๑ สนาม โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๓ ชุด โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Gemigliptin tablet 50 mg จำนวน ๒๖๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟแสงสี พร้อมผู้ควบคุม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบอุปกรณ์จับเวลาแชมป์เปี้ยนชิพสำหรับนักกีฬา และสรุปผลการแข่งขันทุกรุ่นด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้งและรื้ถอน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันพร้อมเข็มกลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์สีขาว และเต็นท์โดมสีขาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตและความดัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๑๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภันฑ์ ๑และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์เกี่ยวกับทางเดินหายใจและถุงมือทางการแพทย์) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มกรองเเสง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวหมึกถ่ายเอกสาร SINDOH N601 (ชนิดเติม) จำนวน ๒๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมพัทยาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
08 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อAtorvastatin ๔๐ mg tablet จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ๐.๙ % Sodium Chloride (NSS) Injection ขนาด ๑๐๐ Ml และขนาด ๑๐๐๐ Ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ (โครงการแข่งขันวิ่งพัทยาเทรล ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการแข่งขันวิ่งพัทยาเทรล ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ คัน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา แชมพูและเจลหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา และวิตามิน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 รายการ
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าทุ่นยาง เชือกร้อยทุ่นยาง สมอยึดทุ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจุดปล่อยตัวนักกีฬาเจ็ตสกีและเรือเร็ว จำนวน 1 รายการ
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายเวทีในสนามแข่งขัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อย้ายเสากล้องวงจรปิด CCTV และตู้ชุมสายใยแก้วนำแสงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์กระโจม และเต็นท์เพิง (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายการจัดกิจกรรม และป้ายฉากหลังเวที (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสนามแข่งขันวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมเครื่องเสียง (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร สำหรับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวนและหาดแสม จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ชย ๖๓๒๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เเบโลหะทรงอิตาลี จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๓ รายการ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการเเข่งขัน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภันฑ์ ๑และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการพยุงและดามกระดูกข้อ กล้ามเนื้อและใช้กับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา 52 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเขาตาโล 1/2 (ดาบเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๗๓ แยก๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๕๐๐ ใบ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยหนองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพันแผลแบบยืดและพลาสเตอร์ปิดแผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ร่าง ประกวดราคาซื้อ0.9 % Sodium Chloride (NSS) Injection ขนาด 100 Ml และขนาด 1000 Ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกดั้มพ์โยธา 6 ล้อ 5 คัน จำนวน 90 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมระบบแสงสี บนเวที (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวทีการแสดง และซุ้ม (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดจอมเทียน (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอิ้งเจ็ทเวทีการแสดงดนตรีไทย (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา และแตรลมกระป๋อง จำนวน ๓ รายการ (โครงการแข่งขันเจ็สสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยจุฬารัตน์ (แยกต้นมะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะตรวจการณ์ ทะเบียน ขน-๖๖๗๑ ชลบุรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาเเละเวชภัณฑ์) จำนวน ๒๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับสุนัขโต จำนวน ๕๕,๙๔๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะตรวจการณ์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กบ ๓๙๓๒ ชลบุรี และรถเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๖๒๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๒,๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส อาคารเรียน ๕ ชั้น ๑,๒,๓,๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๘ (พัทธยานุกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (ไส้กรอง RO ชนิด Membrane) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อยา จำนวน ๓ โครงการ
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง-๒๙๖๐ ชลบุรี จำนวน ๑๗ รายการ
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง ๑๐๒๘ ชลบุรี จำนวน ๒๒ รายการ
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผต ๘๒๓๗ ชลบุรี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brimonidine tartrate eye drop ๒ mg/ml ( ๕ ml) จำนวน ๓๑๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำตาเทียมและน้ำเกลือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมพัทยาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา 52 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเขาตาโล 1/2 (ดาบเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๗๓ แยก๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มและกระบอกฉีดยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม ๔๑๐๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้เลือดและอุปกรณ์สนับสนุนในผู้ป่วยที่ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นปิดแผลใสกันน้ำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๙ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์๑และเวชภัณฑ์๒(เวชภัณฑ์ทั่วไป เวชภัณฑ์ทำแผลและเวชภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อทางเดินหายใจ) จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP หมายเลขครุภัณฑ์ 417-63-0205 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซื้อวัสดุกีฬา
11 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะ หมายเลขทะเบียน กล ๔๙๓๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่และกรอบใบประกาศนียบัตร โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแบบเหมารายปีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาแบบเหมารายปีครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบสภาพและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์ประเภทสำลี ก๊อส) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ ๑ และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์ประเภทเข็มฉีดยาและอุปกรณ์สำหรับการให้น้ำเกลือและเวชภัณฑ์สำหรับการเย็บแผล) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๓ หัวตรวจ แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับสุนัขโต จำนวน ๕๕,๙๔๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำเสียซอยนาเกลือ ๒๒ ยี่ห้อ PUMPEX และเครื่องสูบน้ำประปา ยี่ห้อ CASCADE PUMP จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าหอน้ำ เบอร์ ๓๐ หมายเลขทะเบียน ผต-๖๗๘๖ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๐ เครื่อง)
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ๑ ขนาดถังละ ๕ ปอนด์ จำนวน ๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายทางออกหนีไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ทรงโค้งสีขาว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๑๔๘ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือป้องกันภัยนักท่องเที่ยว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียนซอย 17 (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกเซปักตะกร้อและถ้วยรางวัล จำนวน ๕ รายการ (โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหารถตู้พร้อมพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่ประจำรถตู้ เพื่อใช้ในงานโครงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติการระหว่างเมือง MICE City Summit โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง ๒๙๖๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๕-๐๑๕๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗ คัน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิงชนิดมีถังน้ำ/โฟม เบอร์ ๓๕ ทะเบียน ผฉ ๗๙๒๐ ชลบุรี จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP รุ่น MX-M453U จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียง และระบบไฟแสงสี จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าพื้นยางสนามแข่งขันเซปักตะกร้อ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกั้นลูกตะกร้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
01 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรงสุนัขและด้ามเหล็กดักสุนัข จำนวน ๒ รายการ
30 มิ.ย. 2565 ร่างประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับสุนัขโต จำนวน ๕๕,๙๔๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเซ็นทรัปไปป์ไลน์และจุดจ่ายแก๊สทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมผิวพื้นบริเวณด้านหน้าโรงพักรวมมูลฝอย อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้ออาหารสุนัข
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเบบเหมารายปี ชุดโปรแกรมจัดภาพส่องกล้องภายในลำไส้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๘-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๓ หัวตรวจ แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำเกลือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ SUMSUNG ขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU จำนวน ๔ เครื่อง และขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กบ ๕๐๘๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๗-๐๐๒๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และบูทประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วัสดุการศึกษา) ระดับประถมศึกษา
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ติดซองยาผู้ป่วยและกระดาษไดเร็กเทอร์มอล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน ผผ ๗๗๑๓ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๑๕๐ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียน 4 ชั้น 1,2,3,4 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์การเกษตรต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Dapsone tablet ๑๐๐ mg จำนวน ๗๒ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสรุปและประมวลผลการแข่งขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายในสนามแข่งขัน ป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ฉุกเฉินเร่งด่วน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาณเเละความดัน) หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๑๙๘ , ๒๖๔-๖๐-๐๑๙๙ , ๒๖๔-๖๐-๐๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยข้อสะโพกชนิดผ่าแก้ไข จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถศัลยกรรมสัตว์เลี้ยงเคลื่อนที่ ทะเบียน ๘๖-๘๖๒๑ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๖-๖๓-๐๐๒๙ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา น่าอยู่ น่ามอง ฟุตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (DRUM) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ยี่ห้อ GSD SUBMERSIBLE PUMP ครุภัณฑ์ 005-58-0765 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน นง-8412 ชบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน 84-7194 ชบ ครุภัณฑ์ 017-51-0053 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของรถยนต์ทะเบียน ขธ-๓๕๓๙ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัว รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขน 6680 ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 002-56-0167
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรั้วอาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา ฝั่งโรงแรมสุทัศน์คอร์ท จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนบริเวณทางเข้าแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) และด้านหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมลิฟต์อาคารหลักตัวที่ ๔ โรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๓๒-๕๒-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำแผนกแม่หลังคลอด ชั้น ๓ อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นทางเดินระหว่างแผนกไตเทียมอาคารสนับสนุนและแผนกห้องคลอดอาคารหลัก ชั้น ๓ โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๖ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถปฏิบัติงานภาคสนามชนิด 6 ล้อ และรถยนต์บรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ (โครงการส่งเสริมประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) ยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน ตค-3849 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแรงงานขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนหน้าศาลเจ้าพ่อดำและขุดลอกรางระบายน้ำบริเวณถนนสายโกรกมะขามหน้าวัดใหม่สำราญเกาะล้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๙ รายการ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงพร้อมอุปกรณ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗๓-๕๗-๐๐๐๓ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลทางการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่และยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กล ๖๕๕๔ ชลบุรี หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๑-๐๑๒๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin sodium sterile solution ๖๐ mg/๐.๖ ml จำนวน ๔๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Levodopa + Carbidopa tablet ๒๕๐ mg + ๒๕ mg จำนวน ๒๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Simvastatin tablet ๒๐ mg จำนวน ๖๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุการศึกษา)
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดเเละเจาะกระดูก หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๓-๕๙-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจมีกราฟและเครื่องบันทึก หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๖-๕๘-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องมือรักษาด้วยคลื่นกระเเทก หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๗๐-๕๗-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่เกียรติคุณผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคต้นเเบบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรมเพื่อการตรวจวินิจฉัย จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับงานผ่าตัดตา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายของเหลว และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม โครงการส่งเสริมทักษะการมีสุขภาพดีเด็กวัยเรียนในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Metformin hydrochloride tablet ๕๐๐ mg จำนวน ๑,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับสุนัขโต จำนวน 4,651 ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนสำหรับเข็นผู้ป่วยแบบมีล้อเข็นสำหรับใช้กับรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน ๒ เตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงขยะที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ขษ ๗๖๗๗ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๒๐๖ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมหม้อน้ำรถยนต์ ทะเบียน กบ ๗๑๐๐ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๗๙ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับขาชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งประจำรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน ๑๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 --ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง ของรถยนต์ จำนวน ๔ คัน (หมายเลขทะเบียน ขข-7362 ชลบุรี , ขค-3502 ชลบุรี , ขค-3504 ชลบุรี และ 85-5241 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ตรวจร่างกายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta รุ่น Bizhub 423 หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๑๓๙ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ รถ Ambulance ทะเบียน กบ-๓๖๗๒ ชลบุรี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปล่องควันเครื่องกำเนินไฟฟ้าสำรอง หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๗-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า ทะเบียน ผผ ๒๖๒๗ ชบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ ๔ ประตู ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๕,๗,๘,๙ และ สำนักการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ รายการ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๒๐๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถ Ambulance ทะเบีบย นง-๒๖๖๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มิ.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festivel ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบภาคสนาม ชริด POE โรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๗๑-๕๙-๕๕๕๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์พร้อมออกแบบ จำนวน ๑ รายการ (โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ ) ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉาพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๒๘-๕๗-๐๐๐๘) และชุดควบคุมการให้สารละลายทางไซริงค์ (หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๘๑-๕๙-๐๐๘๘ , ๓๘๑-๕๙-๐๐๙๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้กับรถยนต์ ทะเบียน ขษ 7677 ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่ จำนวน ๓ คัน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (อาคารเดิม) หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๐๗-๖๑-๐๐๒๑ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยชนิดใส่ผ่านการส่องกล้องตรวจภายในข้อกระดูก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มชนิดถังใส ขนาด ๑๘.๙ ลิตร สำหรับผู้มารับบริการในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๔ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงสำหรับอินเตอร์เน็ต จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์วัสดุสำนักงาน (เอกสารหลักฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตร์ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565 ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับสุนัขโต จำนวน ๔,๖๕๑ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตาต้มยาง ขนาด 7.5 ลิตร , เครื่องผสมแอสฟัลท์ติกส์ ขนาด 8 ตัน , เครื่องผสมแอสฟัลท์ติกส์ ขนาด 12 ตัน และเครื่องผสมแอสฟัลติกส์ ขนาด 20 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบจัดการเรื่องร้องเรียนข้อมูลผู้ให้บริการ (CRW) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เกษตร (เครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒๘ รายการ โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ(เสาสัญญาณแบบโครงเหล็กถัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบการทำแผลและการประคบร้อนเย็น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (แบบเรียนเเบบฝึกหัด) ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๒๗ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก (ดีเซล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการให้เอกชนนำน้ำผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ คัน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ค. 2565 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ด สำหรับสุนัขโต จำนวน ๔,๖๕๑ ถุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสแลนสีเขียว ๘๐% ขนาดกว้าง ๒ ม. ยาว ๑๐๐ ม. จำนวน ๕ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแทพย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งานซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูป
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์กระโจมสีขาว ขนาด ๓ x ๓ เมตร จำนวน ๑๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำตาเทียมและน้ำเกลือ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายรวมผลคะแนนการเลือกตั้งและจ้างพิมพ์ป้ายผังบริเวณสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนชุดเกียร์ รถยนต์นั่ง ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน ขษ ๕๒๑๔ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ,จอคอมพิวเตอร์ , เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กพ ๔๐๖๘ ชลบุรี จำนวน ๒ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๙๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมแผงรังผึ้งคูลลิ่งทาวเวอร์ของระบบปรับอากาศ ชั้น ๖ อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับไหปลาร้าชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษและชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มแช่ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนควบคุมมลพิษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้งพร้อมผู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๑๘ หลัง จำนวน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ ๑๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร รถพยาบาล Ambulance ทะเบียน ขษ-๙๘๔๘ ชลบุรี
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง) จำนวน ๖๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าหอน้ำ เบอร์ ๓๐ หมายเลขทะเบียน ผต-๖๗๘๖ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถ จำนวน ๔ คัน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฝ่ายพฤกษศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา น้ำยาฆ่าเชื้อ และวิตมิน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา และวิตามิน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประตูพื้นทางลาดสำหรับเคลื่อนย้ายศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในทางเดินหายใจสำหรับผู้ป่วยทั่วไป จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญชวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา และป้ายปิดการจราจรการจัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำซุ้ม ป้ายฉากหลังเวทีเช่าเครื่องเสียง เช่าอุปกรณ์ Effect พิธีเปิดการจัดกิจกรรม Big Day รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบเครื่องนึ่ง และสเปรย์สำหรับทำความสะอาดต่างๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ รายการ โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Main Distribution Board) หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๑๘-๖๑-๐๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๗๓-๕๖-๐๐๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและน้ำตาเทียม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Losartan tablet จำนวน ๒,๐๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง เบอร์ ๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๑๒๙-๕๘-๐๐๐๔ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฉีดควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และอาหารทางการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำแก๊ส) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้น้ำเกลือสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน ๓๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า ภายในอาคารจากระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส พร้อมปรับปรุงเต้ารับและไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารเรียน ๒ ชั้น ๒,๓,๔ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๔ (วัดหนองใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ยี่ห้อ ฮีโน่ ทะเบียน 83-9131 ชบ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา โครงการโรคติดต่อทางป้องกันได้ด้วยวัคซีน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยบุญย์กัญจนา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง รายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองปลาไหล 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนสำหรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกาวน์ผ่าตัดชนิดใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๙๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ สำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พ.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ รายการ ( ๒๐ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบปั้มสูบน้ำดี สำหรับสูบน้ำขึ้นอาคารหลัก, อาคารสนับสนุนและระบบปั้มน้ำดับเพลิง Fire Pump ภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๕๖-๐๒๒๘, ๐๕๕-๕๖-๐๒๒๙, ๑๘๗-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาตา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Enoxaparin sodium sterile solution ๖๐ mg/๐.๖ ml จำนวน ๑,๕๐๐ ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาฉีด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงเเละหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๔๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 33 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสนามฟุตซอลและอุปกรณ์เทคนิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบดถนน ทะเบียน ถข-๑๒๕ ชลบุรี , รถตักหน้า-ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค-๙๔๐ , รถตักหน้า-ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค-๒๕๖๑,รถขุดตัก LOADER ทะเบียน ตค-๓๗๖๙, และรถแทร็กเตอร์ ทะเบียน ตค-๕๘๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๘, ๔๒๐-๔๙-๐๖๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกลูโคสและน้ำเกลือ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกฟุตซอล จำนวน ๑๕ ลูก โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ที่ใช้ในงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-๑๙) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจคัดกรองเบื้องต้น จำนวน ๔ รายการ โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตรวจการณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมโพธิสาร ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาภาวะไขมันในเลือดสูง และโรคความดันโลหิตสูง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
26 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เม.ย. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการแข่งขันพัทยามาราธอน ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ รถอื่นๆ จำนวน ๕ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาส จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในอาคารเรียนจาก ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส อาคารเรียน ๑ ชั้น ๑,๒,๓,๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัยมสาธิตพัทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง
25 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน ๒ รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ขย ๕๒๐๕ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศร่างฯ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร,เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล,เครื่องปริ้นเตอร์ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๒,๓,๖,๗,๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๘๒-๕๖-๐๑๗๑,๒๘๒-๕๖-๐๑๗๒,๒๘๒-๕๖-๐๑๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 83-6884 ชบ ครุภัณฑ์ 009-46-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเรือยางไฟเบอร์กลาส เบอร์ ๕๐๑ และเรือยางไฟเบอร์กลาสเบอร์ ๕๐๕ จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุกกระบะสำเร็จรูป ทะเบียน ๘๔-๗๕๒๔ ชบ ครุภัณฑ์ ๐๒๖-๕๑-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ HYUNDAI หมายเลขทะเบียน นง ๓๖๑๙ ชลบุรี จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์ติดรถประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน ๔๔ รายการ)
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ EMINENT หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๑๕๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสปอตทีวีประชาสัมพันธ์เชิญชวนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างซ่อมเรือตรวจการณ์ จำนวน ๓ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยา เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศของโรงเรียนเมืองพัทยา ๒ (เจริญราษฎร์อุทิศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างทำความสะอาดเติมน้ำยาและเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ สำนักการศึกษา เมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์โค้งสีขาว ขนาด ๕ x ๑๒ เมตร จำนวน ๘ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศเเบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู และขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่เพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของรถยนต์ ๑๓ คัน จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานติดตั้งกล้องบริเวณท่าเรือสาธารณูปโภค (ท่าขนถ่ายขยะ) และบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม-เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ จำนวน ๑๕ คัน ๑๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Konica Minolta หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคติดต่อ โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียนซอย 17 (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม โครงการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม จำนวน ๑๖ รายการ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขน ๖๖๗๖ ชลบุรี จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสิ่งพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชุดกลั่นเจดาลห์ ยี่ห้อ Gerhardt ครุภัณฑ์ ๓๙๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรม จัดโต๊ะบูชา เขียนตัยวอักษรโฟมฉลุพร้อมติดตั้ง และตกแต่งสถานที่ โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงร่วมขบวนและอุปกรณ์การแสดง พร้อมแตรวง โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิงค์เจ็ทณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง ประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต็นท์ขาวหลังใหญ่ โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีน Immunoglobulin anti - rabies amp 400 iu/2 ml จำนวน ๑๐ กล่อง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โครงการบริการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ รถยนต์สายตรวจ จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าภายในอาคารเรียน ๒ โดยปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าจากตู้โหลดเซ็นเตอร์ไปตามชั้นเรียน ๑,๒,๓,๔ จากระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็น ๓ เฟส พร้อมเพ่ิมระบบสายดินของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เม.ย. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package รายปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายอิ้งค์เจ็ท โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักการศึกษา)
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำ RO ชนิด Membrane จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๒ คัน ๖๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิสาร ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 เม.ย. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคอลงนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้ถึงซอยชัยพฤกษ์ ๓ (ถนนสุขุมวิทพัทยา ๕๔) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนเสาไฟส่องสว่างถนน บริเวณด้านข้างอาคารหอพักแพทย์และบริเวณด้านข้างแผนกเภสัชกรรม อาคารหลักโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๙๑-๕๕-๐๐๐๑,๐๑๕-๕๕-๐๐๐๔
31 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยพร้อมชุดควบคุมกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๕-๕๙-๐๐๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์สีขาวโค้งใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเต็นท์สีขาวโค้งใหญ่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๕) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SINDOH N๖๐๑ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๒-๐๒๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮโดรลิค จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๔ ล้อ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์เลือกตั้ง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (แบตเตอรี่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมถนนบุญสัมพันธ์ (หน้าชุมชนพัทยากลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา แบบเรียน (ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร พร้อมพิมพ์รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร (D.A.R.E) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุคอมพิวเตอร์) จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารสียี่ห้อ Konica Minolta รุ่น bizhub C๔๕๒ No.AOP๒๐๔๑๐๐๖๐๙๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๑๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มี.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน 2 โครงการ
25 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำจอมเทียนซอย ๑๗ (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๔)
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับใส่ในโพรงกระดูกต้นขา PFNA จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๑๘๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น e-STUDIO ๔๕๐๘A หมายเลขเครื่อง CGGF๓๒๓๐๓ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๐-๐๑๙๐ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓๓ รายการ ของรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๕ - ๙๐๔๐ ชลบุรี และรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๔ -๔๔๓๖ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SINDOH รุ่น N๖๐๑ NO.๗๒๙๒๑๑๑๐๑๘๗๕ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๒-๐๒๐๑๐ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศ เมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเช่าอุปกรณ์ในการกู้ภัยในที่สูง จำนวน ๑๖ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าอุปกรณ์ในการกู้ภัยในที่สูง จำนวน ๑๖ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวิธีคัดเลือก
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่และยางรถยนต์) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุนไพรบำบัดโรค จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขษ ๕๒๑๔ ชลบุรี จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าหอน้ำ เบอร์ ๓๐ หมายเลขทะเบียน ผต-๖๗๘๖ ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง จ้างเช่าอุปกรณ์ในการกู้ภัยในที่สูง จำนวน ๑๖ รายการ โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ (โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยบุญย์กัญจนา ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ (ถังสีเขียว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกเทท้ายหางเหยี่ยว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุต่างๆ(โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา ตำบลเขาไม้แก้ว ระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและยกเลิกโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ปี ๒๕๖๕)จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไหมเย็บแผลและเวชภัณฑ์ผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกรณีเร่งด่วน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ยี่ห้อ FORD RANGER หมายเลขทะเบียน กย ๒๑๒๔ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๙-๐๑๑๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำดื่ม โรงพยาบาลเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๔ รายการ หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๑๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรี่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง Unit ทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๖ และ ๒๕๗-๕๖-๐๐๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับแขนและไหปลาร้าชนิดสแตนเลสแบบเกลียวธรรมดา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดให้ออกซิเจนและพ่นละอองฝอย จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม จำนวน ๓ รายการ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเครือข่ายการดูแลสุขภาพเพื่อประชาชนทุกกลุ่มวัยสุขภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวยน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮโดรลิคกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๔-๗๙๔๑ ชลบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๕๑-๐๐๐๘ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๑๔๘ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองปลาไหล ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างไฟฟ้าสาธารณะถนนพัทยาใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพและภาคการวัดคาร์บอนไดออกไซด์จากลมหายใจออก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (บัตร PVC แบบไม่มีซิป) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนฯ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุณย์กัญจนาราม) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา ปี 2565)จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์ - จุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องเสียงและระบบไฟแสงสี พร้อมผู้ควบคุม โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลการแข่งขัน โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์ จำนวน ๒ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เมืองพัทยาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามแข่งขันบีชเทนนิส พร้อมตาข่ายบีชเทนนิสเส้นสนาม รวมติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายย่อยเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเวทีในสนามแข่งขัน และซุ้ม โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าอัฒจันทร์ที่นั่งชม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ โครงการแข่งขันกีฬาบีชเทนนิสพัทยาโอเพ่น ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (วัสดุสำนักงาน) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่ฝังในตัวผู้ป่วยสำหรับขาชนิดไทเทเนียมแบบเกลียวพิเศษ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ ขนาด ๒๕ วัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดควบคุมระดับน้ำ Flostless Level Switch (แท่งอิเล็กโทรด) บ่อพักน้ำดีของอาคารหลักและอาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๕๕-๐๐๐๔, ๐๑๕-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องบนถนนพัทยา-นาเกลือ ถนนสว่างฟ้า และพื้นที่เชื่อมโยง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายหลัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดินเมืองพัทยา ระยะที่ 4 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมซอยสุขุมวิท-พัทยา 33 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิท บริเวณชอยโพธิสารถึงคลองนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๗ (บ้านหนองพังเเค) ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องทำน้ำอ่อน (Softener) ของระบบปรับอากาศ ชั้น ๖ อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยา หมายเลขครุภัณฑ์ ๙๗๑-๕๕-๐๐๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ของศูนย์เชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารชุมชนเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ผงสลายกลิ่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีโคลด์พลาสติก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศร่าง ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมโพธิสาร ซอย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องสั่งการและควบคุม (CCR) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสายใยแก้วนำแสงระบบกล้อง CCTV บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย (ท่าC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ เเบบแยกส่วน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง