กองการพัสดุและทรัพย์สิน - Division of Supplies and Property

วันที่ประกาศ เรื่อง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตและความดัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๒๖๔-๖๐-๐๑๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่องสำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องเสียงพร้อมผู้ควบคุม จำนวน ๑ ชุด โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภันฑ์ ๑และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์เกี่ยวกับทางเดินหายใจและถุงมือทางการแพทย์) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ฟิล์มกรองเเสง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวหมึกถ่ายเอกสาร SINDOH N601 (ชนิดเติม) จำนวน ๒๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมพัทยาสายสอง (ข้างธนาคารกรุงเทพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน ๖ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ส.ค. 2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน
08 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๑๒๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑-๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อAtorvastatin ๔๐ mg tablet จำนวน ๒,๕๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อ๐.๙ % Sodium Chloride (NSS) Injection ขนาด ๑๐๐ Ml และขนาด ๑๐๐๐ Ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล จำนวน ๓ รายการ (โครงการแข่งขันวิ่งพัทยาเทรล ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็งหลอด จำนวน ๒ รายการ (โครงการแข่งขันวิ่งพัทยาเทรล ครั้งที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเลบริเวณตลาดลานโพธิ์เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑๐ คัน ๔๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา แชมพูและเจลหล่อลื่น จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา และวิตามิน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่ควบคุม จำนวน 1 รายการ
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าทุ่นยาง เชือกร้อยทุ่นยาง สมอยึดทุ่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำจุดปล่อยตัวนักกีฬาเจ็ตสกีและเรือเร็ว จำนวน 1 รายการ
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายเวทีในสนามแข่งขัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรื้อย้ายเสากล้องวงจรปิด CCTV และตู้ชุมสายใยแก้วนำแสงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อติดตั้งใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์กระโจม และเต็นท์เพิง (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายการจัดกิจกรรม และป้ายฉากหลังเวที (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสนามแข่งขันวอลเลย์บอลและวอลเลย์บอลชายหาด (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง พร้อมผู้ควบคุมเครื่องเสียง (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเกียรติบัตร สำหรับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน (โครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมตู้ควบคุมบ่อบำบัดน้ำเสียหาดตาแหวนและหาดแสม จำนวน ๒ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ร่างประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รถยนต์หมายเลขทะเบียน ชย ๖๓๒๒ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เเบโลหะทรงอิตาลี จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา จำนวน ๓ รายการ สำหรับนักกีฬาที่เข้าร่วมการเเข่งขัน เพื่อใช้ในโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน เมืองพัทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียน 1-5 โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภันฑ์ ๑และเวชภัณฑ์ ๒ (เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการพยุงและดามกระดูกข้อ กล้ามเนื้อและใช้กับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา 52 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเขาตาโล 1/2 (ดาบเภา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๗๓ แยก๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา ๕๐/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๕๐๐ ใบ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยหนองหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าพันแผลแบบยืดและพลาสเตอร์ปิดแผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ร่าง ประกวดราคาซื้อ0.9 % Sodium Chloride (NSS) Injection ขนาด 100 Ml และขนาด 1000 Ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกดั้มพ์โยธา 6 ล้อ 5 คัน จำนวน 90 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต๊นท์ (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง พร้อมระบบแสงสี บนเวที (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวทีการแสดง และซุ้ม (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงนาฏศิลป์ไทย ณ บริเวณถนนเลียบชายหาดจอมเทียน (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ส.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายอิ้งเจ็ทเวทีการแสดงดนตรีไทย (โครงการลานวัฒนธรรม เมืองพัทยา ประจำปี 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล เสื้อกีฬา และแตรลมกระป๋อง จำนวน ๓ รายการ (โครงการแข่งขันเจ็สสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยาบริเวณซอยจุฬารัตน์ (แยกต้นมะขาม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์กระบะตรวจการณ์ ทะเบียน ขน-๖๖๗๑ ชลบุรี จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ร่าง ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน ซอย ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ยาเเละเวชภัณฑ์) จำนวน ๒๔ รายการ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา ๑ - ๑๑ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออาหารสุนัขสำเร็จรูปชนิดเม็ดสำหรับสุนัขโต จำนวน ๕๕,๙๔๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระบะตรวจการณ์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กบ ๓๙๓๒ ชลบุรี และรถเครนกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๖๒๗ ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ของโรงเรียนเมืองพัทยา ๑,๒,๓,๔,๕,๙,๑๐,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้า ๑ เฟส เป็นระบบไฟฟ้า ๓ เฟส อาคารเรียน ๕ ชั้น ๑,๒,๓,๔ โรงเรียนเมืองพัทยา ๘ (พัทธยานุกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (ไส้กรอง RO ชนิด Membrane) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง ซื้อยา จำนวน ๓ โครงการ
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมเเซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ขง-๒๙๖๐ ชลบุรี จำนวน ๑๗ รายการ
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นง ๑๐๒๘ ชลบุรี จำนวน ๒๒ รายการ
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ซ่อมบำรุงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผต ๘๒๓๗ ชลบุรี จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา Brimonidine tartrate eye drop ๒ mg/ml ( ๕ ml) จำนวน ๓๑๕ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาสมุนไพร จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ค. 2565 ประกาศเมืองพัทยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กองการพัสดุและทรัพย์สิน